Chwilio uwch
 
94 – Moliant i Ddafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn
Golygwyd gan R. Iestyn Daniel


1Y llwyn gwydr yn Llangedwyn,
2A’r llys a’r bont ar y llyn;
3Llys gannaid, llewys gwynion,
4Llys fwya’ ’m Mhowys yw hon,
5Lle gwnaeth, fy llew gwinau iach,
6Mastr Hywel Westmestr haeach.
7Mastr Dafydd, ufydd ofwy,
8Cyffin hael, a’i caffo’n hwy!
9Lle’r doctor, llywiwr dectai,
10Llys a wnaeth er lles i’w nai.
11Lle’r sant a’i allor y sydd
12A’i rent ef i’r un Dafydd.
13Llawen o fab llên yw fo,
14Llawenach yw’r lle yno.
15Llawenydd i’r holl ynys
16Yw cael arall hael i’r llys.
17Llawer un a’i damunodd
18Lle mae yn ennill y modd.

19Damunwyd Dewi ’m Mynyw,
20I dref ei fam, dra fu fyw.
21Mae deunydd llawenydd llan
22Mal Dewi ym mhlwy’ Doewan.
23Mae capten lle bu’r henwr,
24Mynfyr gylch, mae nef i’r gŵr.
25Mae ’n ei galon wreichionen
26O fetel Meistr Hywel hen.
27Llyna eurwr llên eiriau,
28Llawer o ddysg yn lle’r ddau:
29Dysgu’r gyfraith a’r ieithoedd
30A dysgu art ei dasg oedd,
31A chwynnu sifl a chanon,
32Chwilio’r hawl a chloi ar hon.
33Neidio ysgol, naid esgob,
34A wna’r gŵr yn ei aur gob;
35I’r ffon y bu’r Cyffiniaid,
36Ydd êl yn uchel ei naid!

37Pwy’r blaenaf, parabl ynad,
38Pwys cyfraith eglwys a’i thad?
39Pwy biau’r llyfrau a’r llan?
40Pawl feudwyaidd plwyf Doewan.
41Pwy yn Llanelwy neu Iâl,
42A phwy sydd fwya’ offisial?
43Mastr Dafydd y sydd â’i sêl,
44Cyffin, uwch cyffion uchel.
45Urddol o ganol Gwennwys
46Yn dal barn a dâl ei bwys.
47Iago hael o Guhelyn
48A gâi’r hawl, a gwir yw hyn;
49Ac Awstin Heilin yw hwn,
50Ac ustus dadl neu gwestiwn.
51Llyna fal y cair Dafydd,
52Llawen a hael, llew neu hydd:
53Cadarn a gwan, ceidw ran gŵr,
54Gwâr wrth wâr, garw wrth oerwr;
55Oen difalch yn y dafarn
56A llew balch yn llywio barn.

57Nid dal tir, nid hawl oed dydd,
58Nid defod onid Dafydd;
59Nid cyfraith a lunieithwn,
60Nid cyfrwys Powys heb hwn.
61O daw’r gair ar braw garbron,
62Da y tyr y du tirion.
63Da lliwiwyd y du llawen,
64Du o lir yw, da ei lên.
65Du Llundain yw’r carw main mau,
66Du’r Fernagl, da ar farnau.
67Dulwyd y gwnaeth Duw Iolyn,
68Duw a wnêl fab du yn wyn!

1Y llwyn gloyw yn Llangedwyn,
2a’r llys a’r bont ger y llyn;
3llys disglair, ymylon gwynion,
4y llys mwyaf ym Mhowys yw hwn,
5lle gwnaeth, fy llew rhuddgoch braf,
6Meistr Hywel le bron fel Westminster.
7Boed i Feistr Dafydd Cyffin hael,
8dyfodiad gostyngedig, ei gael am yn hir!
9Lle’r doethur yw hwn, rheolwr deg tŷ,
10gwnaeth lys er lles i’w nai.
11Mae lle’r sant a’i allor
12a’i incwm ar gyfer yr un Dafydd.
13Gŵr dysgedig llawen yw ef,
14llawenach yw’r lle yno.
15Llawenydd i’r holl fro
16yw cael gŵr hael arall ar gyfer y llys.
17Dymunodd llawer un ei gael ef
18yn y fan lle mae yn ennill y fywoliaeth.

19Dymunwyd Dewi yn Nhyddewi,
20i gartref ei fam, tra bu byw.
21Mae achos llawenydd eglwys
22fel un Dewi ym mhlwyf Doewan.
23Mae pennaeth lle bu’r henwr,
24cylch o ffwr moethus, mae nef i’r dyn.
25Mae gwreichionen yn ei galon
26o lewder Meistr Hywel hen.
27Dyna driniwr rhagorol geiriau dysg,
28mae llawer o ddysg yn lle’r ddau:
29dysgu’r gyfraith a’r ieithoedd
30a dysgu celfyddyd oedd ei waith,
31a chwynnu’r gyfraith sifl a chanon,
32chwilio’r cwestiwn a phenderfynu arno.
33Neidio i fyny ysgol, naid megis eiddo esgob,
34a wna’r gŵr yn ei glogyn aur;
35ar gyfer bagl esgob y bu’r Cyffiniaid,
36bydded iddo fynd yn uchel ei naid!

37Pwy yw’r blaenaf, parabl ynad,
38awdurdod ar gyfraith eglwys a’i thad?
39Pwy biau’r llyfrau a’r eglwys?
40Paul meudwyaidd plwyf Doewan.
41Pwy sy’n debyg yn Llanelwy neu Iâl,
42a phwy yw’r swyddog gorau?
43Meistr Dafydd Cyffin sydd â’i awdurdod
44uwchlaw llinachau eraill.
45Urddasolyn ydyw o blith llwyth Gwennwys
46yn cynnal barn sy’n deilwng o’i awdurdod.
47Iago hael yn disgyn o Guhelyn
48a gâi’r achos cyfreithiol, a chyfiawn yw hyn;
49ac Awstin gwehelyth Heilin yw hwn,
50ac ustus cyngaws neu ymholiad.
51Dyna fel y ceir Dafydd,
52gŵr llawen a hael, llew neu hydd:
53cadarn ac addfwyn, ceidw gymeriad gŵr,
54yn wâr wrth wâr, yn erwin wrth gnaf;
55oen gwylaidd yn y dafarn,
56a llew balch yn gweinyddu barn.

57Nid oes dal tir, nid oes achos cyfreithiol,
58nid oes safon ymddygiad ond gyda Ddafydd;
59nid oes cyfraith a drefnwn hebddo,
60nid yw Powys yn fedrus heb hwn.
61Os daw tystiolaeth ar brawf gerbron,
62da y mae’r gŵr du hynaws yn torri’r ddadl.
63Da y lliwiwyd y gŵr du llawen,
64du fel brethyn o Liere yw, da ei ddysg.
65Du Llundain yw fy ngharw main,
66du fel y Fernagl, da yn rhoi barnau.
67Yn llwyd tywyll y gwnaeth Duw Iolyn,
68bydded i Dduw wneud mab du yn wyn!

94 – In praise of Dafydd Cyffin ab Iolyn of Llangedwyn

1The gleaming grove in Llangedwyn,
2and the court and the bridge by the lake;
3a brilliant court, white edges,
4this is the largest court in Powys,
5where, my fine auburn lion,
6Master Hywel made a place almost like Westminster.
7May generous Master Dafydd Cyffin,
8humble arrival, possess it for long!
9This is the doctor’s abode, manager of ten houses,
10he made a court for the benefit of his nephew.
11The saint’s place and his altar
12and his income are for the same Dafydd.
13He is a joyful, learned man,
14more joyful is the place there.
15It is a joy for the whole locality
16to have another generous man for the court.
17Many a person wished to have him
18in the place where he is earning the living.

19St David was wished in St David’s,
20to his mother’s home, while he lived.
21There is cause for joy in a church
22such as that of St David in the parish of St Doewan.
23There is a chief where the old man was,
24a circle of miniver fur, there’s heaven for the man.
25There’s a spark in his heart
26of the valour of old Master Hywel.
27What an excellent handler of learned words he is,
28there is much learning in the place of both:
29his task was to learn law and the languages
30and to learn art,
31and to sift civil and canon law,
32to examine the question and decide on it.
33The man leaps up a ladder, a leap like a bishop’s,
34in his golden cloak;
35the Cyffins were destined for the crozier,
36may his leap be high!

37Who is the foremost authority, word of a magistrate,
38on church law and its father?
39Whose are the books and the church?
40The hermit-like St Paul of the parish of St Doewan.
41Who is like him in St Asaph or Yale,
42and who is the best officer?
43Master Dafydd Cyffin whose authority
44is above other lineages.
45He is a dignitary from the tribe of Gwennwys
46upholding judgement worthy of his authority.
47A generous St James descended from Cuhelyn
48would receive the lawsuit, and this is just;
49and this man is St Augustine of the stock of Heilin,
50and justice of a legal case or inquest.
51Such is Dafydd,
52a joyful and generous man, a lion or stag:
53firm and tender, he maintains a man’s character,
54gentle to the gentle, harsh to a scoundrel;
55a meek lamb in the tavern,
56and a proud lion when delivering judgements.

57There is no ownership of land, no lawsuit,
58no standard of behaviour except with Dafydd;
59there is no law we arrange without him,
60without this man Powys is not skilled.
61If evidence is subjected to trial openly,
62well does the black, genial man settle the dispute.
63Well was the black, joyful man coloured,
64he is black like the cloth from Liere, of goodly learning.
65London black is my slender stag,
66black like the Vernicle, good in judgements.
67God made Iolyn a dark grey,
68may God make the black son white!

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn mewn 13 llawysgrif sy’n dyddio o chwedegau’r unfed ganrif ar bymtheg hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ymrannant yn ddau fath, sef LlGC 17114B a Pen 99. Ni cheir amrywio mawr rhyngddynt a gellir eu holrhain i gyd i un gynsail ysgrifenedig. Rhagora darlleniadau LlGC 17114B ar eiddo Pen 99 gan amlaf ond nid yn ddieithriad (gw. 42n, 54n). Mae llawysgrifau’r gerdd i gyd yn dwyn cyswllt â gogledd a chanolbarth Cymru ac nid oes yr un o darddiad deheuol.

Seiliwyd y testun golygyddol ar LlGC 17114B a Pen 99.

Trawsysgrifiadau: LlGC 17114B, Pen 99.

stema
Stema

5 fy  Felly Pen 99; LlGC 17114B y. Gan mai haws fuasai ysgrifennu y (naill ai’r fannod neu dalfyriad o fy) am fy na fy am y, bernir mai fy oedd y darlleniad gwreiddiol.

8 caffo  Felly LlGC 17114B; Pen 99 koffa (= coffâ, fe ymddengys), cf. GGl. Rhydd y ddau ddarlleniad synnwyr boddhaol ond lle gall koffa gyfeirio naill ai at Mastr Dafydd (7) neu Westmestr (6), cyfeiria caffo yn ddiamwys at Westmestr (sef y llys), a mwy cydnaws yw hynny â’r thema o Ddafydd Cyffin yn meddiannu adeilad.

12 rent  Felly’r rhan fwyaf o’r llawysgrifau ond mae angen d ar gyfer y gynghanedd, fel yn LlGC 5272C a LlGC 6681B rend.

18 yn  Felly LlGC 17114B. Ceir i yn Pen 99 ond ni rydd gystal synnwyr.

19 damunwyd  Felly LlGC 17114B. Damvniad a geir yn Pen 99 (a cf. GGl) a gellid ei gymryd fel cyfosodiad â’r cwpled blaenorol (yn adleisio 17 a’i damunodd), ond llai naturiol ydyw ac ni cheir cystal synnwyr. Yn GPC 1139, 1588 yw dyddiad yr enghraifft gynharaf o damuniad (er nad oes yn rhaid i hynny olygu na allai’r gair fod wedi bodoli ynghynt).

19 ’m Mynyw  Gthg. GGl Mynyw (heb yr arddodiad) ond Pen 152 yn unig a rydd y darlleniad hwnnw.

23 mae capten  Felly LlGC 17114B; Pen 99 Mae n gapten. Cf. 21 Mae deunydd, 24 mae nef, 25 Mae … wreichionen lle dynodir bodolaeth pethau. Er y rhydd darlleniad Pen 99 synnwyr purion, defnyddir Mae yn draethiadol ynddo.

25 ei galon  LlGC 17114B y galon, Pen 99 i galon. Cymerir mai’r rhagenw blaen oedd y darlleniad gwreiddiol ac mai amwysedd orgraffyddol a achosodd y ddau ddarlleniad gwahanol.

42 sydd fwya’ offisial  LlGC 17114B sydd yn offisial ond haws fyddai i’r darlleniad hwn fod yn ymgais i ‘gywiro’ Pen 99 sydd fwya offisial er mwyn hyd y llinell nag i’r ail darddu o ddarlleniad LlGC 17114B.

46 dâl  GGl dal ond ceir gwell synnwyr, ac osgoi ailadrodd y ferf dal yn yr un llinell, trwy gymryd mai’r ferf talu sydd yma. Ni ddynodir yr a hir yn y llawysgrifau.

50 dadl neu  Felly LlGC 17114B (dadyl ne). Gthg. Pen 99 da deil (a cf. GGl) ond mwy boddhaol a nodweddiadol o iaith achos llys yw darlleniad LlGC 17114B. Gellid yn hawdd fod wedi camddarllen da deil am dadyl gan hepgor ne er mwyn hyd y llinell.

54 oerwr  LlGC 17114B evrwr ond amhriodol yw’r ystyr.

58 onid  Felly LlGC 17114B; Pen 99 neb ond. O dderbyn darlleniad Pen 99, fodd bynnag, clymir ynghyd yn chwithig ddwy o gystrawennau negyddol y ferf bod sy’n debyg eu ffurf ond yn wahanol eu swyddogaeth, gan fod nid yn dynodi bodolaeth yn 57 (‘Nid oes defod’; cf. hefyd 59) ond yn draethiadol yn 58 (‘Nid yw neb yn ddefod’). Cynigir mai ond oedd y darlleniad gwreiddiol ac i un copïwr (yn gywir) ddefnyddio’r ffurf lawn onid er mwyn hyd y llinell ond i un arall (yn anghywir) ychwanegu neb am yr un rheswm a heb sylweddoli effaith hynny ar y gystrawen.

61 daw’r … ar braw  Felly LlGC 17114B; Pen 99 daw … a braw (a GGl), ond ar yr ymadrodd dod ar braw cf. TA CXLI.73 Dyn a ddaw ar braw ger bron – wyf innau a gw. GPC 2869 d.g prawf1.

Cywydd mawl yw hwn i Ddafydd Cyffin o Langedwyn. Thema’r gerdd yw dyfodiad Dafydd Cyffin, fel gŵr dysgedig sydd wedi ennill graddau prifysgol ac â gyrfa addawol o’i flaen, i feddiant y llys gwych a adeiladwyd gan ei hen ewythr Hywel ap Madog Cyffin. Yno mae’n cyflawni amryfal ddyletswyddau, megis gweinyddu’r gyfraith a gofalu am yr eglwysi lleol. Mae’n naturiol tybio mai yn fuan wedi iddo ennill ei gymwysterau yn Rhydychen y meddiannodd y llys. Pwysleisir camp Hywel Cyffin yn codi’r llys, ffawd dda Dafydd yn gweithio yn y fath le a’r tebygrwydd o ran cymeriad a dysg rhwng y ddau ddyn. Ymddengys fod y llys hwn rywle yng nghyffiniau bryngaer Llwyndinas, tua thri-chwarter milltir o Langedwyn (gw. 1n llwyn gwydr yn Llangedwyn, 2n).

Ymranna’r gerdd yn ddwy brif ran. Yn y rhan gyntaf (llinellau 1–36) mae cysgod Hywel Cyffin yn drwm dros y mawl i Ddafydd Cyffin. Yn yr ail ran (37–68), ymroddir i ganmol Dafydd Cyffin yn unig.

Dyddiad
Mae’n naturiol tybio mai yn fuan wedi iddo ennill ei gymwysterau ym Mhrifysgol Rhydychen y symudodd Dafydd Cyffin i’r llwyn gwydr yn Llangedwyn (1), a chan mai rywbryd wedi 10 Ebrill 1454 y dyfarnwyd iddo ei radd uchaf, sef doethuriaeth yn y gyfraith ganon, gellir cynnig nad yn hir wedi hynny y canodd Guto iddo.

Golygiad blaenorol
GGl cerdd XL.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 68 llinell.
Cynghanedd: croes 54% (37 llinell), traws 15% (10 llinell), sain 22% (15 llinell), llusg 9% (6 llinell).

1 llwyn gwydr yn Llangedwyn  Mae Llangedwyn yng nghwmwd Mochnant Is Rhaeadr (nid ymhell i’r dwyrain o Lanrhaeadr-ym-Mochnant), gw. WATU 126, 322. O ran y llwyn gwydr, diau, meddai Huws (2008: 97–8), mai Llwyn Bryndinas (neu Fronydinas), safle hen fryngaer ryw dri-chwarter milltir o Langedwyn, a olygir.

1 gwydr  Gallai gyfeirio at wyn disglair gwyngalchog y llys neu at ffenestri. Yn 22.19–20 Cyfryw wydr yn cyfredeg, / Castell fal y dunnell deg, cyfeiria at y ffenestri, gw. ibid.n.

2 llys a’r bont ar y llyn  Mae’n bosibl, yn ôl Huws 2008: 97, mai rywle yng nghyffiniau Plas Uchaf, a saif ar ael ddwyreiniol Llwyn Bryndinas, y safai’r llys hwn. Yma, ‘mae modd gweld safle hynafol ychydig i’r dwyrain o’r Plas Uchaf lle y mae tir wedi ei gloddio ar ffurf llwyfan neu fwnt â ffosydd ar un cwr iddo. Ychydig uwchlaw’r safle ceir llyn naturiol â nentydd ffynhonnau’n llifo iddo yn ei ben gorllewinol, ac yn ei ben dwyreiniol nant yn rhedeg ohono i gyfeiriad afon Tanat’, ibid. 98. Fel y sylwir hefyd yno, mae geiriau Guto yn dwyn i gof ddisgrifiad Iolo Goch o lys Owain Glyndŵr yn Sycharth, GIG X.24–5, Mewn eurgylch dwfr mewn argae: / (Pand da’r llys?) pont ar y llyn, a gall mai’r un math o dŷ oedd gan Hywel Cyffin â’r eiddo Owain Glyndŵr, sef adeilad ar domen a ffos o’i chwmpas.

3 llewys  Ar yr ystyr hon, gw. GPC 2109; cf. GIG III.41 Llys Ffwg yn llawes y ffordd.

5 fy llew gwinau iach  Sangiad yn cyfeirio at Ddafydd Cyffin. Yn GGl, trwy beidio â rhoi coma ar ôl gwnaeth a rhoi coma ar ôl Hywel yn y llinell ddilynol, uniaethir y llew gwinau iach â Hywel Cyffin, ond nid yw’n debygol y buasai Guto yn cyfeirio at ŵr a oedd wedi hen farw yn y fath fodd (roedd Hywel Cyffin yn ei fedd erbyn diwedd 1402, gw. Huws 2008: 93), a gwedda ei ddisgrifiad yn well i ŵr ar dir y byw. Os felly, ymddengys ystyr gwinau yn anghyson â’r pwyslais ar wallt du Dafydd Cyffin yn 63–8. Fodd bynnag, ceir peth tebyg yng nghywydd mawl Guto i Harri Ddu o Euas lle dywedir, yng nghanol yr holl sôn am wallt du y gwrthrych, 33.13–14, Gorau un lliw, graen a llwydd, / Gan ŵr ydiw gwineurwydd, a meddir, ibid. 14n, ‘Y tebyg yw fod y bardd yn canmol gwallt tywyll yn gyffredinol (rhagor gwallt melyn) ac nad yw’n gwahaniaethu rhwng du a brown fel y cyfryw.’

5–6  Dyma ddweud mai Hywel Cyffin a gododd (gwnaeth) y llys a ddisgrifir yn y llinellau blaenorol.

6 Mastr Hywel  Sef Hywel Cyffin fab Madog Cyffin, hen ewythr Dafydd Cyffin, a fuasai farw erbyn diwedd 1402, gw. Huws 2008: 93–4. Ni restrir Hywel Cyffin yn WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 8, ond yng nghopi personol P.C. Bartrum ym Mhrifysgol Aberystwyth, fe’i hychwanegwyd yn frawd i blant eraill Madog Cyffin. Ffynhonnell Bartrum oedd Jones 1965: 40 lle rhestrir Hywel ap Madog ap Cyffin (sef Hywel ap Madog Cyffin) yn ddeon Llanelwy yn y blynyddoedd 1386 a 1401. (Diolchir i Dr B.O. Huws am ei gymorth.) Yn Bowen 1994–5: 228, cymerir mai Hywel ab Ieuan ab Ednyfed Gam, sef taid Dafydd Cyffin o du ei fam, a olygir ond fel y dywed Huws (2008: 93), ‘nid oes dim tystiolaeth fod gan yr Hywel hwnnw o Nanheudwy dir yn Llangedwyn, ac ni welwyd dim tystiolaeth i gyfiawnhau ei alw ef yn “Feistr”, sef Cymreigiad o’r teitl Lladin magister a roid i glerigwr dysgedig a graddedig.’ Fe’i gelwir yn Mastr Hywel gan iddo raddio yn Rhydychen, gw. Huws 2007: 98.

6 Westmestr  Westminster. Dyma lle roedd palas brenin Lloegr a’r abaty enwog, y ddau yn safonau o wychder. Mae’n anodd gwybod pa un a oedd flaenaf yn nhrosiad Guto gan fod swydd Dafydd Cyffin yn gymysgedd o ddyletswyddau sanctaidd a secwlar.

7 ufudd ofwy  Cyfeirir at ddyfodiad gwylaidd a graslon Dafydd Cyffin i’r llys.

7–12  Ergyd y llinellau hyn yw bod Dafydd Cyffin wedi meddiannu’r llys a godwyd gan Hywel Cyffin, gw. Huws 2008: 93.

9 doctor  Er na wyddys a enillodd Hywel Cyffin radd doethur, tra gwyddys i Ddafydd Cyffin lwyddo yn hyn o beth, mae’n fwy naturiol cymryd mai at Hywel y cyfeirir yn y cwpled.

9 llywiwr dectai  Mae’r geiriau eu hunain yn dyst i faint cyfoeth Hywel Cyffin fel tirfeddiannwr, gw. Huws 2008: 94.

10  Ni olygir bod Hywel Cyffin wedi adeiladau’r llys gyda lles ei nai mewn golwg, ond bod y llys wedi bod o les i’r nai, wedi iddo ddisgyn i’w ddwylo’n ddiweddarach.

10 nai  Sef Dafydd Cyffin, a oedd yn or-nai i Hywel Cyffin. Dadleua D.J. Bowen (1994–5: 228) mai nai Dafydd Cyffin, Ieuan ap Hywel ab Iolyn, a olygir ond dibynna’r dehongliad hwnnw ar gymryd mai Dafydd, nid Hywel, Cyffin yw goddrych y ferf [g]wnaeth (gw. 9n doctor).

11 sant a’i allor  Roedd Hywel Cyffin yn offeiriad.

12 rent  Nid yr arian a enillodd Hywel Cyffin ei hun ond y drefn ar gyfer derbyn incwm gan denantiaid.

19–20  Cyfeirir at benderfyniad Dewi Sant, yn unol â neges angel yr Arglwydd, i symud o Hen Fynyw yng Ngheredigion i Fynyw (sef Tyddewi) ym Mhenfro, gw. Sharpe and Davies 2007: 120.

20 tref ei fam  Roedd Non, mam Dewi, yn ferch Cynyr o Gaer Gawch ym Mynyw, gw. LBS iv: 22–5; ByCy 646; CLC2 538, ac roedd ganddi ffynnon enwog yn agos i Dyddewi; gw. GLGC 168.21–30 lle disgrifir ymweliad noddwraig â hi ac yna â Thyddewi. Cyfeiria Guto at gysylltiad Non â Mynyw hefyd yn ei gywydd i’r Iarlles Ann o Raglan, gw. 26.49–50 Mynyw a wisg, lle mae Non / Garllaw, fantell Gaerllion. Ni sonnir ym Muchedd Dewi o waith Rhygyfarch fod y sant wedi ei arwain at ei fam gan ragluniaeth pan aeth i Fynyw, nac amdano’n byw yn ei chartref wedi iddo fynd yno, ond prif ddiben y geiriau yw hwyluso’r gymhariaeth rhwng Dafydd Cyffin yn mynd o un lle i’w gartref yn y llys a Dewi yn mynd o le arall i gartref ei fam; nid oes rhaid eu deall yn llythrennol (gall, e.e., mai’r ardal lle roedd cartref Non yn hytrach na’r cartref ei hun a olygir). Gwêl Bowen (1994–5: 228) y geiriau [t]ref ei fam yn gyfeiriad at fam Dafydd Cyffin ac yn ateg i’w farn mai ei thad hi a olygir yn 6 (ond gw. 6n).

22 Doewan  Nawddsant Llanrhaeadr-ym-Mochnant ger Llangedwyn, gw. LBS ii: 346–7.

23 henwr  Sef Hywel Cyffin.

24 mynfyr  Arwydd o foeth y llys, cf. 3n.

27–32  Cefndir y cyfeiriadau hyn at ddysg Dafydd Cyffin yw ei yrfa yn Rhydychen.

28 dau  Sef Hywel a Dafydd Cyffin.

29 cyfraith  Sef y gyfraith ganon (eglwysig) a chyfraith sifil; cf. 31.

29 ieithoedd  Sef Lladin, Ffrangeg a Saesneg.

30 art  Sef y saith celfyddyd freiniol, un o brif golofnau dysg brifysgol yr Oesoedd Canol, gw. GIRh 141, 3.17n.

31 chwynnu  Ymddengys mai didoli un gyfraith oddi wrth y llall a olygir.

33–4  Dymuna Guto ar i Ddafydd Cyffin gael ei urddo’n esgob; cf. GHC XVI.65–6 Pedeiroes, ail Pedr a Siob, / Iddo, a’i wisgo’n esgob.

34 aur gob  Cf. GHC XVI.45–6 A chapan o bân beunydd, / A chob aur yn ucha’ bydd.

35 ffon  Cymerir mai ffon fagl esgob (Saesneg crozier) a olygir.

40 Pawl  Sef Sant Paul y cyffelybir Dafydd Cyffin iddo ar gyfrif disgleirdeb ei ddysg a’i ddawn trafod, mae’n debyg.

40 meudwyaidd  Prin y gellid disgrifio Dafydd Cyffin fel meudwy yn rhinwedd ei swyddi cyhoeddus ac efallai fod Guto yn meddwl am ei fywyd preifat o weddi.

41 Llanelwy neu Iâl  Fel y dywedir yn Huws 2008: 92, awgrymir gan gwestiwn Guto ‘fod Dafydd, ar gorn ei arbenigedd yn y gyfraith eglwysig mae’n ddiamau, yn gweithredu fel swyddog cyfreithiol i lys Esgob Llanelwy’. Ymddengys fod ganddo swyddogaeth gyfreithiol rywle yng nghwmwd Iâl hefyd.

42 offisial  Huws 2008: 92, ‘Nid enw diarwyddocâd yw “offisial” gan Guto, eithr term a ddefnyddid yn benodol am farnwr gweinyddol mewn llys esgobol a wasanaethai gabidwl eglwys gadeiriol. Er nad oedd y sawl a ddaliai swydd offisial o reidrwydd yn glerigwr, fe’i gwelid yn aml yn dal rheithoriaeth neu siantri. Cynigiai ei wasanaeth fel cyfreithiwr a deddfwr mewn materion moesol yn ymwneud â chlerigwyr a gwŷr lleyg fel ei gilydd, a gallai weithredu fel cofrestrydd y cabidwl a goruchwylio llunio ewyllysiau a’u profi. Gallai hefyd fod yn gwrando ar gyhuddiadau yn erbyn offeiriaid gan gywiro a chosbi camweddau yn ôl y galw.’

45 Gwennwys  Perthynai Margred ferch Ieuan ap Madog, trydedd wraig Ieuan Gethin, taid Dafydd Cyffin, i lwyth Gwennwys ac roedd hi’n orwyres i Wennwys / Cadwgan Wennwys ei hun o Gegidfa, Maldwyn, gw. WG2 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 9, ‘Gwenwys’ 1, 2.

47 Iago hael  Sef Iago un o’r deuddeg apostol, mab Sebedeus a brawd hŷn Ioan, gw. ODCC3 862; cf. disgrifiad Guto o abad Glyn-y-groes, 113.76, Dinegydd, dawn Iago.

47 Cuhelyn  Sef Cuhelyn ap Rhun ab Einion Efell o Gynllaith y disgynnai’r Cyffiniaid ohono, gw. WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 7–9.

49 Awstin Heilin  Dau berson: y cyntaf yw Sant Awstin o Hippo (354–430), y mwyaf o’r Tadau Eglwysig, gw. ODCC3 129–32, a gŵr y cyffelybir Dafydd Cyffin iddo; yr ail, o bosibl, yw Heilin Ysteilphorch, gŵr a enwir yn LlGC 3032B, 99, fel arweinydd un o Bum Costoglwyth Cymru, gw. RWM i: 49. Ystyrid llwyth Gwennwys hefyd, a grybwyllir yn 45, yn gostoglwyth.

55 Oen difalch yn y dafarn  Cf. disgrifiad Iolo Goch o lys Hywel Cyffin, deon Llanelwy, GIG XIX.5–6, Ar feistr Hywel hael yn rhoi’n ystig, / A thefyrn o win aur a thefig.

57 oed dydd  Gyda hawl, gan ddiffinio’r math o hawl a olygir.

57–9  Mae’r llinellau hyn yn dystiolaeth huawdl a grymus i faint cyfoeth a dylanwad Dafydd Cyffin yn y cylch.

61 gair  Ar yr ystyr gyfreithiol, gw. GPC 1372 (4).

63 du  Cyfeirir at liw gwallt Dafydd Cyffin. A barnu oddi wrth y ffordd y chwaraea Guto ar hyn yn y llinellau dilynol, rhaid bod ei wallt yn ddu fel y frân; gw. hefyd 5n.

65 du Llundain  Ymddengys mai math o frethyn du a olygir, cf. 64 du o lir, 66 du’r fernagl lle cyfeirir at wrthrychau materol; cf. hefyd Bowen 1957: 35.9–10 Deurudd ysgarlad arael; / Du Llundain, riain, yw’r ael.

66 Fernagl  GPC 1269, ‘Llun wyneb Crist (yn ôl y traddodiad) a arhosodd ar y lliain neu’r cadach a roes y Santes Veronica iddo i sychu’r chwys oddi ar ei wyneb ar y ffordd i Galfaria.’ Gw. hefyd ODCC3 1701.

67 Iolyn  Sef Iolyn ap Ieuan Gethin ap Madog Cyffin, tad Dafydd Cyffin, gw. WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 9.

68  Chwaraea Guto ar ystyron llythrennol a ffigurol gwyn.

Llyfryddiaeth
Bowen, D.J. (1957) (gol.), Barddoniaeth yr Uchelwyr (Caerdydd)
Bowen, D.J. (1994–5), ‘Beirdd a Noddwyr y Bymthegfed Ganrif (Rhan II)’, LlCy 18: 221–57
Huws, B.O. (2007), ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr: Tystiolaeth y Canu i Foelyrch’, Dwned, 13: 97–137
Huws, B.O. (2008), ‘Dafydd Cyffin (m. 1462): Un o Noddwyr Guto’r Glyn’, LlCy 31: 90–103
Jones, B. (1965) (ed.), John Le Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae 1300–1541: XI The Welsh Dioceses (London)
Sharpe, R. and Davies, J.R. (2007), ‘Rhygyfarch’s Life of St David’, J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), 107–55

This is a praise cywydd addressed to Dafydd Cyffin of Llangedwyn. The theme of the poem is Dafydd Cyffin taking into his possession a magnificent court built by his great-uncle Hywel ap Madog Cyffin. Dafydd himself is described as a learned man who has earned university degrees and has a promising career ahead of him. He fulfils various duties there, such as administering the law and caring for the local churches. It is natural to suppose that he occupied the court shortly after gaining his qualifications at Oxford. Emphasis is placed on Hywel Cyffin’s achievement in building the court, Dafydd’s good fortune working in such a place and the similarity in character and learning between the two men. It appears that this court was situated somewhere in the area of Llwyndinas, a hill-fort approximately three-quarters of a mile from Llangedwyn (see 1n y llwyn gwydr yn Llangedwyn, 2n).

The poem can be divided into two main parts. In the first part (lines 1–36), the praise to Dafydd Cyffin is heavily overshadowed by Hywel Cyffin. In the second part (37–68), Dafydd Cyffin alone is the focus of praise.

Date
It is natural to suppose that Dafydd Cyffin moved into the llwyn gwydr yn Llangedwyn (1) shortly after qualifying at Oxford University, and since he was awarded his highest degree – his doctorate in canon law – sometime after 10 April 1454, it may be suggested that Guto sang to him not long afterwards.

The manuscripts
The poem has been preserved in 13 manuscripts dating from the 1560s to the nineteenth century. The texts divide into two kinds, represented by LlGC 17114B and Pen 99. There are no great differences between them and they may all be traced back to a single written exemplar. The readings of LlGC 17114B are mostly better than those of Pen 99. The manuscripts all have links with north and mid Wales with none from south Wales. The edited text is based on LlGC 17114B and Pen 99.

stema
Stemma

Previous edition
GGl poem XL.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 68 lines.
Cynghanedd: croes 54% (37 lines), traws 15% (10 lines), sain 22% (15 lines), llusg 9% (6 lines).

1 llwyn gwydr yn Llangedwyn  Llangedwyn is in the commote of Mochnant Is Rhaeadr (not far east of Llanrhaeadr-ym-Mochnant), see WATU 126, 322. Regarding the llwyn gwydr, according to Huws (2008: 97–8), it is doubtless Llwyn Bryndinas (or Bronydinas), the site of an old hill-fort some three-quarters of a mile from Llangedwyn.

1 gwydr  It could refer to the brilliant hue of the whitewashed court or to windows. In 22.19–20 Cyfryw wydr yn cyfredeg, / Castell fal y dunnell deg ‘the same kind of glass all fitting together, / a castle like that fair barrel’, it refers to the windows, see ibid.n.

2 llys a’r bont ar y llyn  It is possible, according to Huws 2008: 97, that this court was somewhere in the area of Plas Uchaf, which stands on the eastern ridge of Llwyn Bryndinas. Here ‘it is possible to see an ancient site a little to the east of Plas Uchaf where the earth has been excavated in the form of a platform or mound with ditches on one side of it. A little above the site is a natural lake with streams from wells flowing into it at its western end, and at its eastern end a stream running from it in the direction of the river Tanat’, ibid. 98 (my translation). As observed there, Guto’s words bring to mind Iolo Goch’s description of Owain Glyndŵr’s court at Sycharth, GIG X.24–5, Mewn eurgylch dwfr mewn argae: / (Pand da’r llys?) pont ar y llyn ‘in a bright circle of water within an embankment: / (isn’t the court fine?) a bridge on the lake’, IGP 10.24–5, and Hywel Cyffin may have had the same kind of house as Glyndŵr’s, an edifice on a mound surrounded by a moat.

3 llewys  On this sense, see GPC 2109; cf. GIG III.41 Llys Ffwg yn llawes y ffordd ‘Fulk’s court by the side of the road’, IGP 10.41.

5 fy llew gwinau iach  A sangiad referring to Dafydd Cyffin. In GGl, by not placing a comma after gwnaeth and placing one after Hywel in the following line, the llew gwinau iach is identified with Hywel Cyffin, but it is unlikely that Guto would refer to a man who was long dead in such terms (Hywel Cyffin was in his grave by the end of 1402, see Huws 2008: 93), and his description better suits a man in the land of the living. If so, the meaning of gwinau appears inconsistent with the emphasis on the black hair of Dafydd Cyffin in 63–8. However, a similar thing occurs in Guto’s praise cywydd to Henry Griffith of Ewias where it is stated, in the middle of all the talk of his black hair, 33.13–14, Gorau un lliw, graen a llwydd, / Gan ŵr ydiw gwineurwydd ‘The best hue of all, lustre and prosperity, / for a man is swarthiness’; and ibid. 14n, ‘Probably the poet has in mind dark hair in general, in contrast to blond, and is not distinguishing brown from black.’

5–6  We are given to understand that it was Hywel Cyffin who built (gwnaeth) the court described in the preceding lines.

6 Mastr Hywel  Hywel Cyffin son of Madog Cyffin, great-uncle of Dafydd Cyffin, who was dead by the end of 1402, see Huws 2008: 93–4. Hywel Cyffin does not appear in WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 8, but in P.C. Bartrum’s personal copy at Aberystwyth University, he has been added as a brother of Madog Cyffin’s other children. Bartrum’s source was Jones 1965: 40 where Hywel ap Madog ap Cyffin (namely Hywel ap Madog Cyffin) is listed as dean of St Asaph in the years 1386 and 1401. (Thanks are due to Dr B.O. Huws for his assistance.) In Bowen 1994–5: 228, it is assumed that Hywel ab Ieuan ab Ednyfed Gam, Dafydd Cyffin’s grandfather on his mother’s side, is meant but as Huws (2008: 93) says (my translation), ‘there is no evidence that Hywel from Nanheudwy had land in Llangedwyn, and there is no known evidence to justify calling him “Meistr”, a Cymricization of the Latin magister given to learned clerics with a degree.’ He is called Mastr Hywel because he graduated at Oxford, see Huws 2007: 98.

6 Westmestr  Westminster. This is where the palace of the king of England and the famous abbey were, both standards of magnificence. It is difficult to know which one was foremost in Guto’s metaphor since Dafydd Cyffin’s duties were a mixture of the sacred and the secular.

7 ufudd ofwy  A reference to Dafydd Cyffin’s meek and gracious arrival at the court.

7–12  The import of these lines is that Dafydd Cyffin has taken possession of the court built by Hywel Cyffin, see Huws 2008: 93.

9 doctor  Although it is not known whether Hywel Cyffin gained a doctorate degree, whereas Dafydd Cyffin is known to have succeeded in this respect, it is more natural to assume that Hywel is meant throughout the couplet.

9 llywiwr dectai  The words themselves are testimony to the extent of Hywel Cyffin’s wealth as a landowner, see Huws 2008: 94.

10  The meaning is not that Hywel Cyffin built the court with his nephew’s welfare in view, but that the court has been of benefit to the nephew later, after coming into his possession.

10 nai  Dafydd Cyffin, who was Hywel Cyffin’s great-nephew. D.J. Bowen (1994–5: 228) argues that Dafydd Cyffin’s nephew, Ieuan ap Hywel ab Iolyn, is meant but that interpretation depends on assuming that Dafydd, not Hywel, Cyffin is the subject of the verb gwnaeth (see 9n doctor).

11 sant a’i allor  Hywel Cyffin was a priest.

12 rent  Not the money which Hywel Cyffin himself earned but the procedure for receiving income from tenants.

19–20  A reference to St David’s decision, in accordance with the message of the angel of the Lord, to move from Hen Fynyw in Ceredigion to Mynyw (St David’s) in Pembrokeshire, see Sharpe and Davies 2007: 120.

20 tref ei fam  Non, mother of St David, was daughter of Cynyr of Caer Gawch in St David’s, see LBS iv: 22–5; ByCy 646; NCLW 532, and she had a famous well near St David’s; see GLGC 168.21–30 where there is an account of a patroness’s visit to it, and then to St David’s. Guto also refers to Non’s association with St David’s in his cywydd to Countess Ann of Raglan, see 26.49–50 Mynyw a wisg, lle mae Non / Garllaw, fantell Gaerllïon ‘St David’s, where St Non is nearby, / shall wear the mantle of Caerleon.’ In Rhygyfarch’s life of St David there is no mention that the saint was directed to his mother by providence when he went to St David’s, or that he lived at her home after going there, but the main purpose of the words is to facilitate the comparison between Dafydd Cyffin going from one place to his home at the court and St David going from another place to his mother’s home; they need not be taken literally (it is possible, for instance, that the locality where Non had her home rather than the home itself is meant). Bowen (1994–5: 228) takes tref ei fam to be an allusion to Dafydd Cyffin’s mother and support for his opinion that her father is meant in 6 (but see 6n).

22 Doewan  Patron saint of Llanrhaeadr-ym-Mochnant near Llangedwyn, see LBS ii: 346–7.

23 henwr  Hywel Cyffin.

24 mynfyr  A sign of the luxury of the court, cf. 3n.

27–32  The background to these references to Dafydd Cyffin is his career at Oxford.

28 dau  Hywel and Dafydd Cyffin.

29 cyfraith  Canon (church) law and civil law; cf. 31.

29 ieithoedd  Latin, French and English.

30 art  The seven liberal arts, one of the main pillars of medieval university education, see GIRh 141, 3.17n.

31 chwynnu  Apparently the separation of one kind of law from the other is meant.

33–4  Guto wishes Dafydd Cyffin to be ordained bishop; cf. GHC XVI.65–6 Pedeiroes, ail Pedr a Siob, / Iddo, a’i wisgo’n esgob ‘May he have, second Peter and Job, / four lives and be ordained bishop.’

34 aur gob  Cf. GHC XVI.45–6 A chapan o bân beunydd, / A chob aur yn ucha’ bydd ‘With a mantle of ermine daily, / and a golden cope he is highest.’

35 ffon  Literally ‘stick’, which can easily be taken in the context to denote a bishop’s crosier.

40 Pawl  St Paul to whom Dafydd Cyffin is compared, probably on account of the brilliance of his learning and ability to debate.

40 meudwyaidd  Dafydd Cyffin could scarcely be described as a hermit in virtue of his public offices, and Guto is maybe thinking of his private life of prayer.

41 Llanelwy neu Iâl  As stated in Huws 2008: 92, it is suggested by Guto’s question ‘that Dafydd, doubtless on the strength of his expertise in church law, is acting as legal officer to the court of the Bishop of St Asaph’. He apparently had a legal function somewhere in the commote of Yale too.

42 offisial  Huws 2008: 92 (my translation), ‘The word “offisial” is not one lacking significance for Guto, but a term specifically used for an administrative judge at an episcopal court who served the cathedral chapter. Although the holder of the post was not necessarily a cleric, he was often seen holding a rectorate or chantry. He offered his service as a lawyer and lawmaker in moral matters relating to clergy and laity alike, and he could act as registrar of the chapter and supervise the making and probation of wills. He could also hear accusations against priests, correcting and punishing wrongs as required.’

45 Gwennwys  Margred daughter of Ieuan ap Madog, third wife of Ieuan Gethin, grandfather of Dafydd Cyffin, was of the tribe of Gwennwys and great-grand-daughter of Gwennwys / Cadwgan Wennwys himself of Cegidfa, Maldwyn, see WG2 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 9, ‘Gwenwys’ 1, 2.

47 Iago hael  James, one of the twelve apostles, son of Zebedee and elder brother of St John, see ODCC3 862; cf. Guto’s description of the abbot of Valle Crucis, 113.76, Dinegydd, dawn Iago ‘he refuses no one, he of St James’s blessing.’

47 Cuhelyn  Cuhelyn ap Rhun ab Einion Efell of Cynllaith from whom the Cyffins were descended, see WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 7–9.

49 Awstin Heilin  Two persons: the first is St Augustine of Hippo (354–430), the greatest of the Church Fathers, see ODCC3 129–32, and a figure to whom Dafydd Cyffin is compared; the second may be the Heilin Ysteilphorch named in LlGC 3032B, 99 as leader of one of Pum Costoglwyth Cymru ‘Five Plebeian Tribes of Wales’, see RWM i: 49. The tribe of Gwennwys too, mentioned in 45, was one of these.

55 Oen difalch yn y dafarn  Cf. Iolo Goch’s description of the court of Hywel Cyffin, dean of St Asaph, GIG XIX.5–6, Ar feistr Hywel hael yn rhoi’n ystig, / A thefyrn o win aur a thefig ‘on generous master Hywel giving diligently, / and taverns of bright abundant [?] wine’, IGP 19.5–6.

57 oed dydd  With hawl, defining the kind of hawl meant.

57–9  These lines are eloquent testimony to the extent of Dafydd Cyffin’s wealth and influence in the vicinity.

61 gair  On the legal sense, see GPC 1372 (4).

63 du  A reference to the colour of Dafydd Cyffin’s hair. Judging by the way Guto plays on this in the following lines, his hair must have been pitch black; see also 5n.

65 du Llundain  Apparently, a kind of black cloth is meant, cf. 64 du o lir, 66 du’r fernagl which refer to material objects; cf. also Bowen 1957: 35.9–10 Deurudd ysgarlad arael; / Du Llundain, riain, yw’r ael ‘Two lovely scarlet cheeks; / London black, lady, is the eyebrow.’

66 Fernagl  This is explained in GPC 1269 (my translation) as, ‘The form of the face of Christ (according to tradition) which remained on the linen or cloth which St Veronica gave him to wipe the sweat off his face on the road to Calvary.’ See also ODCC3 1701.

67 Iolyn  Iolyn ap Ieuan Gethin ap Madog Cyffin, father of Dafydd Cyffin, see WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 9.

68  Guto plays on the literal and figurative meanings of gwyn.

Bibliography
Bowen, D.J. (1957) (gol.), Barddoniaeth yr Uchelwyr (Caerdydd)
Bowen, D.J. (1994–5), ‘Beirdd a Noddwyr y Bymthegfed Ganrif (Rhan II)’, LlCy 18: 221–57
Huws, B.O. (2007), ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr: Tystiolaeth y Canu i Foelyrch’, Dwned, 13: 97–137
Huws, B.O. (2008), ‘Dafydd Cyffin (m. 1462): Un o Noddwyr Guto’r Glyn’, LlCy 31: 90–103
Jones, B. (1965) (ed.), John Le Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae 1300–1541: XI The Welsh Dioceses (London)
Sharpe, R. and Davies, J.R. (2007), ‘Rhygyfarch’s Life of St David’, J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), 107–55
Williams, G. (1976), The Welsh Church from Conquest to Reformation (second ed., Cardiff)

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Dafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn, 1444–m. 1461/2

Dafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn, fl. c.1444–m. 1461/2

Top

Dafydd Cyffin ab Iolyn yw gwrthrych cerdd 94, sef cywydd mawl. Dim ond un gerdd arall iddo a oroesodd, sef cywydd mawl gan Hywel Cilan (GHC cerdd XVI). At hynny, cyfeirir ato gan Guto mewn cywydd mawl i Syr Siôn Mechain (84.5–6n), a chanodd Hywel Cilan gywydd mawl i nai Dafydd, Ieuan ap Hywel (GHC cerdd XVII).

Achres
Seiliwyd yr achres isod ar WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 7, 8, 9, 10, 11, ‘Gwenwys’ 1, 2; WG2 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 9D. Dangosir y rheini a enwir yng nghywydd Guto i Ddafydd mewn print trwm, a thanlinellir enwau ei noddwyr.

lineage
Achres Dafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn

Yn ogystal â Hywel a Mali, roedd gan Ddafydd frodyr a chwiorydd eraill: Madog, Maredudd, Marged, Mawd, Ieuan a Llywelyn. Gwelir ei fod yn perthyn i nifer o noddwyr Guto. Roedd yn frawd yng nghyfraith i Ruffudd Fychan o’r Collfryn ac yn gefnder i Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch ac i Sieffrai Cyffin o Groesoswallt. At hynny, roedd yn gefnder i dadau dau o noddwyr Guto, sef Gruffudd ab Ieuan Fychan, tad Dafydd Llwyd o Abertanad, a Hywel ap Morus, tad Maredudd ap Hywel o Groesoswallt. Nid yw’n eglur o’r achresi pwy oedd ei fam. Yn wir, nid yw’r achresi’n eglur ychwaith ynghylch pwy oedd mam ei dad. Nodir bod Iolyn yn fab i Ieuan Gethin naill ai drwy ei briodas â’i wraig gyntaf neu’r ail, y ddwy o’r enw Marged ferch Llywelyn. Geilw Guto ei noddwr yn Urddol o ganol Gwennwys (94.45), ond ni ddaethpwyd o hyd i gyswllt teuluol rhwng llinach Dafydd a Gwennwys (neu Garadog Wennwys) ac eithrio drwy drydedd wraig Ieuan Gethin, sef Marged ferch Ieuan. Roedd honno’n orwyres i Wennwys, a’r tebyg yw mai hi oedd mam Iolyn.

Ei yrfa
Roedd Dafydd yn aelod o dylwyth amlganghennog a dylanwadol yng nghwmwd Cynllaith a chymydau cyfagos Nanheudwy a Mochnant Is-Rhaeadr, ac roedd llawer o’r tylwyth yn swyddogion gweinyddol yn arglwyddiaeth y Waun.

Gellir dilyn rhai o gamau gyrfa Dafydd, diolch i waith Huws (2008: 90–3), a rhoddir crynodeb ohoni yma. Bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Rhydychen lle cafodd yrfa lwyddiannus. Roedd yno erbyn 1444, lle graddiodd yn Faglor yn y Gyfraith Ganon a’r Gyfraith Sifil, ac ar 10 Ebrill 1454 dyfarnwyd iddo radd Doethur yn y Gyfraith Ganon. Wedi iddo ddychwelyd i Gymru fe’i penodwyd yn un o atwrneiod y brenin yn arglwyddiaeth y Waun, lle derbyniodd gomisiwn ym mis Gorffennaf 1461 ynghyd â chwech o wŷr eraill a fu hwythau’n noddwyr i Guto, sef yr Abad Siôn ap Rhisiart, Rhosier ap Siôn Pilstwn, Siôn Hanmer, Siôn Trefor, Siôn ap Madog Pilstwn a Robert ap Hywel (45.49–51n). Ymddengys iddo weithredu fel swyddog cyfreithiol i lys esgob Llanelwy (94.41n, 42n). Yn ogystal â bod yn gyfreithiwr, daliai reithoriaeth eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant, ac fel person y lle hwnnw byddai ganddo hefyd ofal eglwys Llangedwyn, un o gapeli’r fam-eglwys yn Llanrhaeadr. Roedd yn ei fedd cyn 28 Ebrill 1462, dyddiad penodi ei olynydd, John Segden, yn rheithoriaeth eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Diau y gellir gweld ynddo enghraifft o’r uwchgarfan bwerus honno o glerigwyr a chanddynt radd M.A. a ddisgrifiwyd gan Williams (1976: 314) fel ‘the aristocracy of graduates, most of them graduates in the faculties of law, who formed the corps of skilled administrators without whose specialized services the work of neither Church nor State could be carried on’.

Llyfryddiaeth
Huws, B.O. (2008), ‘Dafydd Cyffin (m. 1462): Un o Noddwyr Guto’r Glyn’, LlCy 31: 90–103
Williams, G. (1976), The Welsh Church from Conquest to Reformation (2nd ed., Cardiff)


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)