Chwilio uwch
 
82 – Marwnad Llywelyn ab y Moel
Golygwyd gan R. Iestyn Daniel


1Mae arch yn Ystrad Marchell
2Ym mynwent cwfent a’u cell,
3Ac yn honno gan hannerch
4A saith gelfyddyd y serch,
5A chledd, dewredd dihareb,
6A cherdd – yn iach ni chwardd neb –
7Lle rhoed o waith llawer rhaw
8Llywelyn, lle i wylaw,
9Llin y Moel, nid llawen Môn,
10Llyfr annerch llawforynion.
11Dewin cerdd, diwan y cad,
12Drych ac eurych i gariad.

13Mawr yw anaf cerdd dafawd,
14Mawr os gwir marw eos gwawd.
15Tristach ydiw’r byd trostaw,
16Tresbas drud tros Bowys draw.
17Cwyn mawr acw yn y Main
18A mwy uchod ym Mechain,
19Benwyn hil, am na bai’n hen,
20Eos eilwaith o Sulien.
21Gweiddi maent am gywyddwr,
22Gweddw yw’r gerdd am guddio’r gŵr;
23Gweddw gwlad am gywyddau glwys
24Gwedy bwa gwawd Bowys;
25Gweddw yw serch, egwyddor sôn,
26Gweddw yw Arwystl, gwŷdd irion.
27 Ni chyrch nac eos na chog
28O Lwyn-onn i Lanwnnog.
29Nid byw cariad taladwy,
30Nid balch ceiliog mwyalch mwy.

31Clywed y mae merched Môn
32Cloi derw am serch clod Euron,
33A bwrw gordd berw ac urddas
34Awen dan gelynnen las,
35A thewi bronfraith Owain
36Yn ŵr mud yn nerw a main,
37A marw awdur Meredudd
38(Marmor yn y côr a’i cudd)
39A thorri canllaw awen,
40Athro gwawd, a threio gwên.

41Ail Iolo oedd Lywelyn,
42Ail Ruffudd neu Ddafydd ynn.
43Awdur cywyddau ydoedd,
44Edn o nef i’r dynion oedd.
45Naddai bob awenyddair
46Fal mêl neu afalau Mair.
47Pwy biau gwawd tafawd hardd,
48Pab Rhufain, llyfr pob prifardd?
49P’le cair ungair o’i angerdd,
50P’le gwedda gwra i’r gerdd?
51Aeth priawd cerdd dafawd hy
52A’r awdurdod i’r derwdy.

53Tad Riffri, ddifri ddofreth,
54Ti a wnaeth wasanaeth Seth
55A ddoeth i’w dad, rhaniad Rhên,
56Ag olew’r tair gwialen.
57Dugost dithau, doniau dyn,
58Ail olew i Lywelyn.
59Cafas yn nheml y cwfaint
60Urddas Adda Fras a’i fraint,
61Y gŵr y sydd yn gorwedd
62Dan allor faenor a’i fedd.
63Yntau naf yn ein tŷ ni
64A gladdwyd rhwng arglwyddi.
65Ei gorff ef aeth i’r crefydd,
66Ancr i Fair yn y côr fydd,
67Yr enaid i oreunef,
68A chywydd newydd i nef.
69Fy Nuw a fu’n ei wahodd
70Yr ŵyl, a nef yw ei rodd!

1Mae arch yn Ystrad Marchell
2ym mynwent mynachlog a’u celloedd,
3ac yn honno gant o gyfarchion,
4a saith celfyddyd serch,
5a chleddyf, dewredd diarhebol,
6a cherdd – ni chwardd neb yn llawen –
7lle rhoddwyd trwy waith llawer rhaw
8Lywelyn, lle i wylo,
9o linach y Moel, nid yw Môn yn llawen,
10meistr ar gyfarchion serch i forwynion.
11Dewin ar gerdd, nerthol ydoedd,
12esiampl ac eurych i gariad.

13Mawr yw clwyf cerdd dafod,
14mawr os gwir ddarfod marw eos cân.
15Tristach yw’r byd o’i herwydd,
16trosedd creulon a fu ledled Powys draw.
17Mae galar mawr acw yn y Main
18a mwy uchod ym Mechain
19am nad oedd y gŵr o wehelyth Penwyn yn hen,
20eos arall o linach Sulien.
21Galw yn groch y maent am gywyddwr,
22amddifad yw barddoniaeth oherwydd claddu’r gwron;
23amddifad yw’r wlad o gywyddau hardd
24ar ôl marw bwa barddoniaeth Powys;
25amddifad yw’r serch, hanfod sôn,
26amddifad yw Arwystli a’i choed irion.
27Nid oes eos na chog yn cyrchu
28o Lwyn-onn i Lanwnnog.
29Nid yw cariad teilwng yn bod,
30nid oes ceiliog mwyalch yn falch mwyach.

31Clywed y mae merched Môn
32ddarfod cau arch ar ganwr serch clodydd Euron,
33a dodi campwr berw ac urddas awen
34dan gelynnen las,
35a rhoi taw ar fronfraith Owain
36sy’n ŵr mud mewn pren derw a meini,
37a marw bardd Maredudd
38(marmor sy’n ei orchuddio yn y cysegr),
39a thorri cynhaliwr awen,
40dysgawdwr cerdd, a chilio gwên.

41Ail Iolo oedd Llywelyn,
42ail Ruffudd neu Ddafydd i ni.
43Awdur cywyddau ydoedd,
44aderyn o’r nef i’r bobl.
45Lluniai bob gair o’r awen
46fel mêl neu afalau Mair.
47Eiddo pwy yw cân tafod gweddus,
48y pab Rhufain, safon pob prifardd?
49Ble ceir un gair o’i gelfyddyd,
50ble gwedda talu gwrogaeth i farddoniaeth?
51Aeth perchennog cerdd dafod eofn
52a’i awdurdod i’r arch.

53Dad Griffri, cynhaliaeth ddwys,
54Gweinyddaist wasanaeth Seth
55a ddaeth ag olew y tair gwialen,
56rhodd Duw, i’w dad.
57Dygaist tithau, bendithion dyn,
58olew drachefn i Lywelyn.
59Cafodd yn eglwys y fynachlog
60statws Adda Fras a’i ragorfraint,
61y gŵr sydd yn gorwedd
62dan allor ystad diriog a’i fedd.
63Claddwyd yntau, y pennaeth,
64yn ein tŷ ni rhwng arglwyddi.
65Aeth ei gorff i’r urdd,
66ancr i Fair yn y cysegr fydd ef,
67ei enaid i orau nef,
68a chywydd newydd i’r nefoedd.
69Fy Nuw a fu’n ei wahodd
70yn ystod yr ŵyl, a nef yw ei rodd!

82 – Elegy for Llywelyn ab y Moel

1In Strata Marcella there is a coffin
2in the cemetary of a monastery and their cells,
3and in it a hundred love greetings,
4and the seven arts of love,
5and a sword, proverbial valour,
6and a poem – no one laughs joyfully –
7where was laid by the work of many spades
8Llywelyn, place to weep,
9of the line of the Moel, unhappy is Anglesey,
10master of love greetings to maidens.
11He was a magician in song, mighty,
12exemplary and a goldsmith of love.

13Great is the injury to poetic art,
14great if true the passing of the nightingale of song.
15Sadder is the world because of him,
16a cruel injustice has overtaken Powys yonder.
17There is great mourning in Main
18and more above in Mechain
19because he was not old,
20he of the stock of Penwyn and a second nightingale descended from St Sulien.
21They are crying for a composer of cywyddau,
22bereft is poetry because of the hero’s burial;
23bereft is the land of fine cywyddau
24after the death of Powys’s bow of poetry;
25bereft is love, essence of talk,
26bereft is Arwystli, green woodland.
27Neither nightingale nor cuckoo
28courses from Llwyn-onn to Llanwnnog.
29There is no worthy love,
30no male blackbird prides himself any more.

31The girls of Anglesey hear of
32the closing of an oaken lid on the love songster of Euron’s praises,
33and of the placing of a tumultuous and noble muse’s champion
34beneath green holly,
35and of the silencing of Owain’s thrush
36to be a speechless man in oak and stone,
37and of the death of Maredudd’s poet
38(marble covers him in the sanctuary)
39and of the destruction of the muse’s advocate,
40authority on song, and of the waning of his smile.

41Llywelyn was a second Iolo,
42a second Gruffudd or Dafydd to us.
43He was a composer of cywyddau,
44he was a bird from heaven to people.
45He would form every word of poetry
46like honey or apples of Mary.
47Whose is the song of a decorous tongue,
48pope of Rome, standard of all master poets?
49Where is there a single word of his art,
50where is it fitting to pay tribute to his poetry?
51The owner of bold poetic art
52and his authority have gone to the coffin.

53Father Griffri, true support,
54you administered the sacrament of Seth
55who brought to his father, gift of God,
56the oil of the three rods.
57Yourself, blessings of man,
58you brought oil again to Llywelyn.
59He received in the monastery church
60the distinction of Adda Fras and his pre-eminence,
61the man who is lying
62beneath a marble altar and his grave.
63This master too was buried
64in our house between lords.
65His body went to the order,
66an anchorite of Mary will he be in the sanctuary,
67his soul to best heaven,
68and a new cywydd thereto.
69My God invited him
70during the feast, and heaven is his gift!

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn mewn 22 llawysgrif a gopïwyd dros gyfnod sy’n ymestyn o ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Nid yw’r amrywiadau a geir yn nhestunau’r llawysgrifau hyn o’r gerdd yn fawr nac yn niferus, a diau eu bod i gyd yn tarddu o un gynsail ysgrifenedig. Ar yr un pryd, fodd bynnag, ymddengys fod llawer o groesddylanwadu wedi bod yn hanes trosglwyddiad y gerdd, fel mai anodd yw disgrifio cydberthynas y testunau yn llawn. Yr un yw trefn y llinellau ynddynt, ac eithrio yn achos Brog I. 2; hefyd, mae’r rhan fwyaf o Llst 155 yn eisiau, ac mae LlGC 3021F yn brin o dair llinell.

Mae’r llawysgrifau i gyd yn perthyn i ogledd a chanolbarth Cymru ac nid oes yr un o darddiad deheuol.

Ymranna’r rhan fwyaf o’r testunau yn dri phrif grŵp, sef X1 (‘Cynsail Dyffryn Conwy’), X2 ac X3 ond ceir pum math arall nad ydynt yn dangos perthynas ddigon agos â’r lleill i allu eu cyplysu â hwy, sef LlGC 17114B, Ba (M) 2, Brog I.2, Llst 155, Llst 53. Mae hyn yn neilltuol o wir am Brog I.2 a dichon mai effaith trosglwyddiad llafar yw’r achos.

Ceir y testunau pwysicaf yn llawysgrifau’r cyfnod cyn 1600, ac o’r rhain dewiswyd LlGC 17114B, LlGC 8497B, Ba (M) 2, Brog I.2 yn sail i’r testun golygyddol, a chyflwynir trawysgrifiadau ohonynt.

Trawysgrifiadau: LlGC 17114B, LlGC 8497B, Ba (M) 2, Brog I.2.

stema
Stema

6 yn iach  Felly hefyd Salisbury 2006: 46. Gthg. GGl 5.6 ac OBWV 132 yn wir, darlleniad nas ceir yn y llawysgrifau cynharaf.

7 llawer rhaw  Felly hefyd Salisbury 2006: 46, er gofyn hefyd ai llaw a rhaw a ddylid ei ddarllen. Gthg. GGl ac OBWV 132 llaw a rhaw. llawer rhaw a geir yn llawysgrifau LlGC 17114B, Ba (M) 2 (llaw ar haw), Brog I.2, a llaw a rhaw yn X1. Mae llaw a rhaw yn achosi ‘gormod odlau’ gan fod y gair acennog llaw yn odli â’r brifodl (gw. CD 300–1). Gellid dadlau mai ymgais yw llawer rhaw i ‘gywiro’ hyn a bod i llaw a rhaw, felly, statws y lectio difficilior. Fodd bynnag, ni welwyd enghraifft arall o ‘ormod odlau’ o’r math hwn yng ngwaith Guto. O ran synnwyr, gellid dadlau bod llawer rhaw yn gweddu’n well i’r cyd-destun gan y byddai llawer o bobl yn torri bedd i Lywelyn yn adlewyrchu pwysigrwydd y bardd.

17 mawr acw  Felly hefyd GGl ac OBWV 132, ond gthg. Salisbury 2006: 47 mawr yw acw. O’r testunau a ddefnyddiwyd ar gyfer y testun golygyddol, testun llawysgrif LlGC 17114B yn unig a rydd mawr akw ond fe’i ceir hefyd mewn llawysgrifau eraill o’r un cyfnod, megis LlGC 6681B a Llst 155. Efallai mai fel ymgais i gyflenwi berf i frawddeg ddi-ferf y dylid ystyried y darlleniad mawr yw acw yn y llawysgrifau, ond hawdd yw deall yma ferf nas mynegwyd.

19 Benwyn hil  Yn GGl a Salisbury 2006: 47, nis dodir rhwng comas ond mae angen trin y geiriau fel sangiad, fel y gwneir yn OBWV 132.

19 am na bai’n  Gthg. Salisbury 2006: 47 na bai yn, darlleniad nas ceir ond yn Ba (M) 2 ymysg llawysgrifau ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg a chwarter cyntaf yr ail ganrif ar bymtheg.

23 am  Gthg. o yn GGl; OBWV 132; Salisbury 2006: 47. Am yw darlleniad y ddwy lawysgrif gynharaf, sef LlGC 17114B a LlGC 8497B (er mai gan gvddiaw y’i dilynir yn y gyntaf), ac o a geir yn y lleill. Gellir dilyn yr ansoddair gweddw gan yr arddodiad o neu am (gw. GPC 1614 am enghreifftiau). Gellid dadlau yn erbyn defnyddio’r un arddodiad ddwywaith o fewn yr un cwpled, ond gwahanol yw ei ystyr yn y ddau achos a gwna Guto beth tebyg â’r arddodiad tros yn 15–16.

25–6  Yn GGl ac OBWV 133, cyfetyb trefn y llinellau i 26, 25 yn y golygiad hwn, er na cheir y drefn honno yn yr un o’r llawysgrifau.

25 yw  Yn Brog I.2 ceir y darlleniad ywr, sy’n rhoi cynghanedd gyflawn (ar y fannod o flaen serch, cf. 4 y serch a 22 yw’r gerdd). Ond nid yw’r testun hwn ymysg y goreuon, ac ni cheir y darlleniad yn yr un o’r llawysgrifau eraill. Diogelach, felly, yw ystyried yr -r yn egwyddor yn berfeddgoll a darlleniad Brog I.2 yn ymgais i ‘gywiro’r’ gynghanedd.

25 serch  Yn GGl ni ddodir coma ar ei ôl, gan beri i egwyddor sôn ddibynnu arno, ond ni cheir cystal synnwyr.

26 yw Arwystl, gwŷdd  Gthg. GGl ac OBWV 133 arwestl y gwŷdd. Yn LlGC 17114B yn unig y ceir y darlleniad hwn (er na nodir y llawysgrif hon yn GGl 14, diau y’i defnyddiwyd yn ogystal â’r lleill a nodir yno) ond ni rydd synnwyr boddhaol. Yn Salisbury 2006: 47 darllenir Arwystl y gwŷdd irion gan ofyn ai arwestl y dylid ei ddarllen.

48 Rhufain  Yn GGl ac OBWV 133 ni cheir coma ar ei ôl, ond gwell o ran synnwyr yw ei gynnwys, megis yn Salisbury 2006: 48 (5.48).

62 allor faenor  Dyma (allawr vaenawr) yw darlleniad y rhan fwyaf o’r llawysgrifau. Ar sail y traddodiad i Adda Fras gael ei gladdu yn abaty Maenan (gw. 60n (esboniadol)), gellir cynnig mai’r lle hwnnw a olygir wrth faenor, ac yn hyn o beth dylid sylwi ar y darlleniad allor vaenan a geir yn LlGC 17114B (er y dengys y gynghanedd ei fod yn anghywir) a hefyd mewn dwy lawysgrif o chwarter cyntaf yr ail ganrif ar bymtheg, sef LlGC 6681B a Pen 121. Diddorol hefyd yw sylwi ar y darlleniad amgen yn yr un llawysgrif ar gyfer vaenan, sef fynor, a nodwyd gan law arall yno ond nas ceir yn y llawysgrifau eraill. Ystyr allor fynor fyddai ‘allor farmor’, darlleniad sy’n rhoi synnwyr purion (a cf. a ddywedir am Lywelyn ab y Moel yn 48, Marmor yn y côr a’i cudd). Posibilrwydd arall fyddai deall maenor yn gyfuniad o maen ‘carreg’ a’r hen derfyniad lluosog -awr, ond ni nodir y ffurf yn GPC 2306 d.g. maen1.

62 a’i  Gthg. ei yn GGl; OBWV 134; Salisbury 2006: 49. Nis ceis ond yn un o’r llawysgrifau diweddarach, sef Llst 53 (i).

65 i’r crefydd  Dyma ddarlleniad y rhan fwyaf o’r llawysgrifau; felly hefyd Salisbury 2006: 49 (5.65). Gthg. GGl ac OBWV 134 i grefydd, darlleniad a geir yn LlGC 17114B yn unig ymysg y llawysgrifau cynnar.

Llyfryddiaeth
Salisbury, E. (2006), ‘Cerddi Cynnar Guto’r Glyn’ (M.Phil Cymru [Aberystwyth])

Marwnad yw’r cywydd myfyrgar a thawel hwn i Lywelyn ab y Moel, y bardd, herwr a charwr hynod ei yrfa, ar achlysur ei farw a’i gladdu ym mynachlog Sistersaidd Ystrad Marchell. Naturiol tybio mai pennaeth y fynachlog a noddodd y gerdd, a dichon yn hawdd mai’r Tad Griffri ydoedd hwnnw (gw. llinellau 53–8n).

Mae darfod claddu Llywelyn mewn mynachlog yn enghraifft arall o ŵr blaenllaw yng Nghymru’r Oesoedd Canol, yn dywysog, uchelwr neu fardd, yn cael ei ddodi i orffwys yn nhir tŷ crefydd. Yn yr un modd, claddwyd Guto’r Glyn yn abaty Glyn-y-groes. Awgrymodd G. Williams (1976: 385), a’i ddilyn gan J.E.C. Williams (1997: 211), i Guto ddiweddu ei ddyddiau yno fel corodïydd (Saesneg corrodiary) – sef, yng ngeiriau D.J. Bowen, ‘un o’r rhai a oedd naill ai wedi prynu lle iddynt eu hunain mewn mynachlog gogyfer â’u blynyddoedd olaf, neu wedi eu dewis gan y gymuned i’w hamgeleddu fel dull o fynegi eu gwerthfawrogiad o’u gwasanaeth yn y gorffennol’ (1995: 154); ac er y gellir anghydweld â’r farn honno (Bowen 1995: 154–5, 169–70; Davies 2000: 107–8), mae E. Salisbury wedi cymhwyso’r syniad i Lywelyn ab y Moel. Meddai, ‘yn ystod ei flynyddoedd olaf gellir awgrymu’n betrus i Lywelyn gael ei dderbyn yn gorodïydd yn abaty Ystrad Marchell’ (2006: 100). Pa beth bynnag yn union a fu, mae’n amlwg fod cysylltiad agos rhwng Llywelyn ab y Moel a’r abaty hwn.

Mae’r cywydd hefyd yn codi cwestiynau ynghylch natur perthynas Guto’r Glyn â Llywelyn ab y Moel. Fel y sylwodd S. Lewis (1976: 82), mae cyfeiriad Guto at y Tad Griffri yn gweinyddu sagrafen olew ac angen i Lywelyn yn awgrymu bod Guto yn bresennol gyda Llywelyn yn ei awr olaf a bod felly ryw gysylltiad arbennig rhyngddynt. Ar ôl dweud am Lywelyn, ‘Yr oedd ei ddewrder yn ddihareb a’i farchogaeth beiddgar. Roedd ei ddigrifwch yr un mor enwog; canodd gywyddau gogan a’i gymryd ei hunan yn destun. Mae hyn oll yn drawiadol debyg i dueddiadau Guto’r Glyn’ (Lewis 1976: 82), awgryma Lewis (1976: 82) ei fod ‘yn ymwelydd go fynych yn Ystrad Marchell cyn iddo fynd yno i farw ddiwedd Ionawr 1440, a bod ei esiampl ef yn fardd ac yn filwr ac efallai ei wersi ef mewn cerdd dafod wedi dylanwadu’n fwy na dim ar yrfa Guto’r Glyn’. Mae’n amlwg oddi wrth ei farwnad iddo fod gan Guto feddwl mawr o Lywelyn fel bardd a’i fod yn ei ystyried yn awdurdod ar ei grefft (gw. 39–40, 47–8, 51–2 yn enwedig), ac mae un o’i gerddi cynharaf yn cynnwys adleisiau geiriol digamsyniol o gywydd Llywelyn i’r tafod: gw. cerdd 7, yn enwedig llinellau 13–24, a GSCyf cerdd 12 passim. Yn achos 7.16 Cleddau cerdd celwyddawg coch ceir yr un llinell yn union ag yn GSCyf 12.62. Ymhellach, gw. Salisbury 2007: 151. Sylwer hefyd fod B.O. Huws (2007: 122) yn cyfeirio at Lywelyn fel ‘hen athro barddol’ Guto.

O gofio mor hynod oedd Llywelyn ab y Moel ar sawl cyfrif, mae’n ddiddorol edrych pa rai o’i nodweddion a gaiff sylw gan Guto yn y farwnad. Y peth a bwysleisir yn bennaf yw ei ragoriaeth fel bardd a’r golled i gerdd dafod yn sgil ei farwolaeth. Er cyfeirio at ei ddewredd diarhebol fel milwr (5) a’i gefnogaeth i Owain (35), sef Owain Glyndŵr, a Meredudd (37), ei fab, efallai, caiff ei filwriaeth lai o sylw hyd yn oed na’i ragoriaeth fel carwr. Ond yn hyn o beth nid oedd Guto yn wahanol i feirdd eraill y cyfnod wedi methiant gwrthryfel Owain Glyndŵr, gan gynnwys Llywelyn ab y Moel ei hun (gw. Llywelyn ab y Moel). I lawer, cyfnod ydoedd o ymaddasu i amgylchiadau newydd Cymru a ffarwelio â rhai o ddyheadau dyfnaf y gorffennol.

Dyddiad
Diau mai yn fuan wedi marw Llywelyn ym mis Chwefror 1440, sef adeg y Pasg, y canwyd y gerdd (gw. 70n).

Golygiadau blaenorol
GGl cerdd V; Salisbury 2006: 46–5, 176–88.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 70 llinell.
Cynghanedd: croes 37% (26 llinell), traws 27% (19 llinell), sain 27% (19 llinell), llusg 9% (6 llinell).

1 Ystrad Marchell  Neu Strata Marcella, sef mynachlog Sistersaidd ger y Trallwng, sir Drefaldwyn; ymhellach, gw. CLC2 811–12.

2 a’u cell  Y tebyg yw mai at gelloedd y mynaich yn y fynachlog y cyfeirir.

3 gan hannerch  Roedd y syniad o garwr yn mynych gyfarch y ferch a ddenai ei fryd yn rhan o ieithwedd y canu serch; cf. 10 Llyfr annerch; GC 6.1 Wythgant annerch, ddawnserch ddyn. Ar yr h yn hannerch, effaith y trwynoli yn sgil colli’r -t yn cant, gw. TC 137.

4 saith gelfyddyd y serch  Cyfeiriad trosiadol at Lywelyn ab y Moel yw saith gelfyddyd a ffordd arall o ddweud ei fod yn dra chelfydd fel awdur serch ac / neu fel carwr. Ar y rhif saith yn dynodi perffeithrwydd neu gyflawnder, gw. GSCyf 16.1n. Siawns hefyd nad oes yma chwarae ar y term y saith gelfyddyd (sef gramadeg, rhethreg, rhesymeg, rhifyddeg, cerddoriaeth, meintoniaeth a seryddiaeth, pynciau cyrsiau’r Trivium a’r Quadrivium canoloesol) gan y byddai bri y pynciau hynny yn cyfateb yn ffafriol i enwogrwydd Llywelyn fel carwr.

6 ni chwardd  Topos yn y canu marwnad; cf., e.e., GC 2.10 O’i orchudd neb ni chweirdd.

9 nid llawen Môn  Pam y cyfeirir at Fôn? Hyd y gwyddys, nid oedd gan Lywelyn ab y Moel berthynas achyddol â’r fro honno. Mae’n debyg mai achub y blaen ar y llinell nesaf a wna’r sangiad Llyfr annerch llawforynion, ac awgryma hynny gyswllt rhwng tristwch Môn ac ymweliadau carwriaethol gan Lywelyn â hi, hynny yw, â’i merched ifainc. Os felly, cf. 31–2 Clywed y mae merched Môn / Cloi derw am serch clod Euron lle awgrymir eto gyswllt rhwng merched yr ynys a serch – serch Llywelyn tuag at Euron (gw. 32n) yn yr achos hwn.

10 llyfr annerch  Gw. 3n.

12 eurych i gariad  Cf. GMBen 1.2 Merch lân, mi eurych ei chlod.

17 y Main  Trefddegwm ym mhlwyf Meifod yng nghantref Mechain, gw. 18n; Roberts 1956–8: 182; WATU 152; GSCyf 76.

18 Mechain  Cantref yng ngogledd Powys, gw. WATU, 154. Roedd gan Lywelyn gysylltiadau teuluol yno ar ochr ei fam, ac yng nghwmwd Deuddwr ar ffin ddeheuol Mechain, gw. GSCyf 77.

19 Penwyn hil  Maredudd Benwyn, Llanwnnog, taid Llywelyn ab y Moel, fe ymddengys, gw. GSCyf 75.

19 am na bai’n hen  Cynigiwyd mai 1395–1400 hyd Chwefror 1440 oedd blynyddoedd Llywelyn ab y Moel, gw. IGE2 lvii–viii; GSCyf 77. Gan hynny, buasai rhwng 40 a 45 oed yn marw, oedran y gellid efallai ei ystyried yn gymharol ifanc hyd yn oed wrth safonau’r Oesoedd Canol. Rhaid cofio, er hynny, ei bod yn ystrydeb gan y beirdd yn eu marwnadau i resynu bod yr ymadawedig wedi marw’n ifanc ac mae’n anodd gwybod pa mor llythrennol y dylid deall cyfeiriadau o’r fath; weithiau gall mai’r ystyr yw bod y farwolaeth wedi bod yn annisgwyl; gw. GC 99, 2.115n a cf. 72.49n.

20 Sulien  Y tebyg yw mai Sulien ap Caradog a olygir, sef archddiagon Powys yn y ddeuddegfed ganrif, a oedd yn gysylltiedig â phlwyf Meifod yng nghantref Mechain (gw. 18n), gw. GSCyf 76. Am ei ach, gw. WG1 ‘Llawr Grach’ 1.

24 bwa gwawd  Cf. 31.61–2 Bid dy enw, bywyd hoywner, / Bwa clod, tra fo byw clêr; 18.25–6 Prisio Morgan ap Rosier / Y bu ar glod, bwa’r glêr. Defnyddid bwa weithiau’n ffigurol i ddynodi gallu, gw. GPC 350 1 (a); cf. y defnydd o gordd yn 33.

26 Arwystl  Ffurf ar Arwystli, cantref yng ngogledd Powys (gw. WATU 7–8), bro enedigol Llywelyn ab y Moel.

27–8  Cf. marwnad Guto i Einion ap Gruffudd ap Rhys o Lechwedd Ystrad yn Llangywer, 42.45–6 Mai na chog yma ni chair / Nac eos yn Llangywair!

28 Llwyn-onn  Cartref Llywelyn ab y Moel ym mhlwyf Llanwnnog, yn ôl pob tebyg; gw. y nodyn canlynol a Lloyd 1934–41: 126.

28 Llanwnnog  Fe’i disgrifir yn WATU 141 fel plwyf yn Arwystli. Fodd bynnag, os oedd Llwyn-onn ym mhlwyf Llanwnnog, chwithig yw sôn am eos a chog yn peidio â symud o gartref yn y plwyf i’r plwyf lle roedd y cartref eisoes. Tybed, felly, ai eglwys (yr enwyd y plwyf ar ei hôl) a olygir?

32 Euron  Cariad Llywelyn ab y Moel, gw. GSCyf 81–2, 138. Os oedd merched Môn mor ymwybodol o farwolaeth Llywelyn fel carwr Euron (cf. hefyd 9n), yr esboniad mwyaf naturiol ar hynny yw fod Euron yn dod o Fôn. Ar y llaw arall, dywed Haycock (2003: 174), ‘ni welaf fod modd dod i’r casgliad hwnnw ar sail cyfeiriad Guto’r Glyn’, ond ni fanylir.

33 gordd  Gw. 24n a cf. defnydd Guto o’r gair bwyall ynglŷn â’r bardd Llawdden yn 37.47–8 Llawdden â’i fwyell eiddaw / Ni âd gwŷdd deunydd llei daw. Yn GPC 358 (b) fe’i hesbonnir fel ffigur am ‘fedr a chelfyddyd farddonol berffeithiedig’.

33 berw  Yn yr ystyr arbennig ‘cyffro neu ysbrydoliaeth farddonol’, gw. GPC 275 (c); Davies 2000: 112.

34 celynnen  A oedd llwyni neu goed celyn ar bwys y bedd?

35 bronfraith Owain  Mae’n debygol iawn fod Llywelyn ab y Moel wedi ymladd ar ochr Owain Glyndŵr yn ystod y gwrthryfel, gw. GSCyf 78–9, 135–6. Gan ei fod hefyd yn fardd, nid syn yw ei alw’n fronfraith; cf. yr hyn a ddywedir yn Bromwich 1986: 77 am Ddafydd ap Gwilym: ‘To him, birds were natural poets in their own right, singing in the court of the woods as he did in human courts, and indeed, praising God in the service of their song.’

37 Meredudd  Mae dau brif bosibilrwydd, sef i. Maredudd Fychan o Arddfaelog, uchelwr gwlatgar y canodd Llywelyn ab y Moel ar ei aelwyd; ii. Maredudd fab Owain Glyndŵr, a arweinodd wrthryfel ei dad hyd 1421 pryd yr ildiodd i’r Goron. Gan fod Guto’r Glyn yn galw Llywelyn yn bronfraith Owain ac yn awdur Meredudd bron ar yr un gwynt, efallai mai’r ail sydd fwyaf tebygol; gw. GSCyf 80–1.

38  Cf. GRhGE 1.28 Tyfod, marmor côr a’i cudd.

40 gwên  Cf. Rhys Goch Eryri yn ei ymryson â Llywelyn, GRhGE 8.19–20 Gwyddost yn falch, walch o wên, / Deall hyn o beth dien.

41 Iolo  Iolo Goch, un o feirdd mwyaf y bedwaredd ganrif ar ddeg a phrif safon y beirdd a’i dilynodd.

42 Gruffudd  Gruffudd Gryg.

42 Dafydd  Dafydd ap Gwilym.

42 ynn  Hoff yw Guto o ddefnyddio arddodiaid a rhagenwau yn y person cyntaf lluosog, a’r esboniad mwyaf naturiol yw ei fod, yn unol â’i gymeriad cymdeithasgar, cwmnigar, yn meddwl am ei gynulleidfa neu ei gyd-feirdd (y ‘glêr’), neu’r ddau, yn ôl yr achlysur a’r amgylchiadau; cf. 63 ein tŷ ni.

44 dynion  Efallai mai pobl, yn gyffredinol, a ymwnâi â cherdd dafod a olygir.

46 afalau Mair  Cyfeiriad prin iawn. Yn ôl Salisbury 2006: 183, efallai y dylid ei uniaethu â’r hyn a elwir yn Saesneg yn Lady Apple, sef ‘hen fath o goeden afalau a oedd efallai’n dyddio’n ôl i gyfnod y Rhufeiniaid’.

48  Disgrifiadau o ragoriaeth Llywelyn fel bardd a geir yn y llinell hon. Ar y defnydd ffigurol o Pab, gw. GPC 2662; cf. 31.17–18 Pennaeth wyd – pwy ni’th edwyn? – / Pab du yn euro pob dyn. Wrth llyfr, yr hyn a olygir yw llyfr o awdurdod, gw. GPC 2256 (b).

50  Yr ergyd yw nad oes unrhyw fardd arall mwyach yr haedda ei farddoniaeth ei hanrhydeddu megis yr haeddai cerddi Llywelyn ab y Moel.

50 gwra  Ar yr ystyr ‘talu gwrogaeth’, gw. GPC 1695 (2); gthg. yr ystyron a drafodir yn GGl 321.

51 priod  Bernir mai ‘gwir berchennog’ neu’n syml, ‘perchennog’, yw’r ystyr fwyaf tebygol yma, cf. GPC 2894 d.g. priod fel enw (d) lle nodir yr enghraifft hon; GCBM i, 3.211–12, Prydyd 6yf rac Prydein dragon, / Pria6t kerd [‘perchen y gelfyddyd’], cadeir prydydyon. Mae’n bosibl hefyd, fel y dadleua Salisbury (2006: 98–9), fod yma gymhwysiad i gerdd dafod o syniad y beirdd am y bardd fel priod ei noddwr, ond ymddengys hynny’n llai tebygol; ar y syniad, gw. Mac Cana 1988: 79–85; Breeze 1997: 272–5; Owen 1996: 92–102; Huws 2001: 19–20.

51 hy  Roedd hyfder yn un o nodweddion cymeriad Llywelyn ab y Moel a’i farddoniaeth, gw. GSCyf 16.1–2n, 17.1n.

53–8  Yma try Guto i gyfarch y Tad Griffri i ddiolch iddo am weinyddu sagrafen olew ac angen i Lywelyn ab y Moel. Mae’n naturiol tybio bod Griffri yn bresennol pan ddatganodd Guto’r farwnad, ac mae’r sylw amlwg a roddir iddo yma yn awgrymu mai ef oedd noddwr y gerdd a phennaeth yr abaty. Ar y defnydd o’r enw tad ynglŷn ag abad, cf. 7.1–2 Af â mawl a fo melys / O’r tud yr wyf i’r Tad Rys (sef yr Abad Rhys). Yn Williams 1970–2: 190 nid enwir ond un abad ar fynachlog Ystrad Marchell yn hanner cyntaf y bymthegfed ganrif, sef John, dan y flwyddyn 1406.

54–6  Cyfeirir at yr hanes apocryffaidd ‘Ystoria Adda’. Yn ôl hwn, pan oedd Adda ar fin marw, anfonodd ei drydydd mab, Seth, at angel ym mharadwys i gyrchu’r olew trugared a adawsai Duw iddo pan alltudiwyd ef oddi yno. Rhoddodd yr angel iddo tri gronyn o geudawt aval, gan ddweud wrtho dot titheu y tri gronyn hynn o dan wreidon y davawt ef, ac onadunt y kyuodant teir gwialen, gw. Williams and Jones 1876–92: ii, 244–5. Cyffelybir yr hyn a wnaeth Seth dros ei dad i’r olew a roddodd Griffri i Lywelyn ab y Moel, gw. 58n.

58 ail olew  Wrth olew golygir sagrafen olew ac angen (neu’r ‘eneiniad olaf’) a weinyddir yn Eglwys Rhufain i gleifion sydd mewn perygl o farw. Fe’i gelwir yn ail am fod y bardd yn synio am wasaneth Seth (54) fel yr enghraifft gyntaf o’r ddefod.

60 Adda Fras  Bardd brudiol a gladdwyd yn abaty Maenan, yn ôl traddodiad; gw. 110.63n.

62 maenor  Gw. 62n (testunol).

63 ein tŷ ni  Cf. 42n. Os cywir y dehongliad yno, yr hyn y mae Guto yn ei feddwl yma yw ‘y tŷ (crefyddol) lle yr ydym bawb yn awr yn bresennol’. Yn ôl Roberts 1947: 38, roedd y beirdd ‘yn arfer y geiriau “fy nghartref” neu “fy nhref”, nid am eu trigfa bersonol hwy lle y cartrefent gyda’u gwragedd, ond yn hytrach am gartref y noddwr a’u croesawai ar y pryd’, a chynnwys hefyd enghreifftiau gyda’r lluosog ein, megis ein tref neu ein gwlad, ibid. 38–9. Cymer Lewis (1976: 82) y geiriau hyn yn arwydd bod cysylltiad arbennig rhwng Guto’r Glyn a Llywelyn ab y Moel, h.y., yn gyfeiriad at y ddau hyn yn unig; ond er ei bod yn debygol fod perthynas arbennig rhyngddynt (gw. uchod), yng ngoleuni defnydd Guto o ymadroddion eraill cyffelyb yn ei waith nid yw’r geiriau ein tŷ ni yn ateg ddiogel i ddamcaniaeth Lewis.

70 yr ŵyl  Un o’r tair gŵyl (sef y Nadolig, y Pasg a’r Sulgwyn) pan wahoddid y beirdd gan bendefigion i’w llysoedd. Yn ôl Ifor Williams, IGE2 lviii, gŵyl y Pasg a olygir yma.

Llyfryddiaeth
Bowen, D.J. (1995), ‘Guto’r Glyn a Glyn-y-groes’, YB XX: 149–82
Breeze, A. (1997), ‘Poet and Patron in The Praise of Tenby’, SC xxxi: 272–5
Bromwich, R. (1986), Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym (Cardiff)
Davies, J.W. (2000), ‘ “Hybu’r Galon rhwng yr Esgyrn Crin”: Cywydd “Cysur Henaint” Guto’r Glyn’, Dwned, 6: 95–127
Haycock, M. (2003), ‘Cadair Ceridwen’, I. Daniel, M. Haycock, D. Johnston a J. Rowland (goln.), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol (Caerdydd), 148–75
Huws, B.O. (2001), ‘Y Bardd a’i Noddwr yn yr Oesoedd Canol Diweddar: Guto’r Glyn a Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch’, G.H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XVI (Llandysul), 1–32
Huws, B.O. (2007), ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr’, Dwned, 13: 98–137
Lewis, S. (1976), ‘Gyrfa Filwrol Guto’r Glyn’, YB IX: 80–99
Lloyd, J.E. (1939–41), ‘Gwaith Guto’r Glyn’, B x: 126–7
Mac Cana, P. (1988), ‘The Poet as Spouse of his Patron’, Ériu, xxxix: 79–85
Owen, M.E. (1996), ‘Noddwyr a Beirdd’, M.E. Owen a B.F. Roberts (goln.), Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban (Caerdydd ac Aberystwyth), 92–102
Roberts, E. (1956–8), ‘Cywydd Marwnad Llywelyn ab y Moel’, B xvii: 182–3
Roberts, T. (1947), ‘Guto’r Glyn’, Y Llenor, xxvi: 34–40
Salisbury, E. (2006), ‘Cerddi Cynnar Guto’r Glyn’ (M.Phil Cymru [Aberystwyth])
Salisbury, E. (2007), ‘Tair Cerdd Dafod’, Dwned, 13: 139–68
Williams, G. (1976), The Welsh Church from Conquest to Reformation (second ed., Cardiff)
Williams, D.H. (1970–2), ‘Fasti Cistercienses Cambrenses’, B xxiv: 181–229
Williams, J.E.C. (1997), ‘Guto’r Glyn’, A.O.H. Jarman and Gwilym Rees Hughes (eds.), A Guide to Welsh Literature ii: 1282–c.1550, revised by Dafydd Johnston (second ed., Cardiff), 197–221
Williams, R. and Jones, G.H. (1876–92) (eds.), Selections from the Hengwrt MSS (2 vols., London)

This calm and reflective cywydd is an elegy for Llywelyn ab y Moel, the poet, outlaw and lover who led such a remarkable career, on the occasion of his death and burial at the Cistercian monastery of Strata Marcella. It is natural to suppose that the head of the abbey was the patron of the poem, and he could easily have been Father Griffri (see 53–8n).

Llywelyn’s burial at a monastery is another example of a prominent medieval Welshman, whether prince, aristocrat or poet, being laid to rest in the grounds of a religious house. Guto’r Glyn was likewise buried at Valle Crucis abbey. G. Williams (1976: 385) has suggested, followed by J.E.C. Williams (1997: 211), that Guto ended his days there as a corrodiary – namely, one who had either purchased a place for himself at a monastery for his closing years, or had been chosen by the community to be cared for as an expression of thanks for past service (Bowen 1995: 154); and although one may disagree (Bowen 1995: 154–5, 169–70; Davies 2000: 107–8), E. Salisbury has applied the same idea to Llywelyn ab y Moel, suggesting tentatively that he was received in his last years to Strata Marcella abbey as a corrodiary (2006: 100). Whatever the case may be, there was clearly a close link between Llywelyn ab y Moel and this monastery.

The poem also raises questions regarding the nature of the relationship between Guto’r Glyn and Llywelyn ab y Moel. As S. Lewis (1976: 82) has observed, Guto’s reference to Father Griffri administering the sacrament of extreme unction to Llywelyn suggests that Guto was present with Llywelyn in his last hour and that there was therefore some special bond between them. After stating of Llywelyn, ‘His bravery and bold horsemanship were proverbial. His humour was equally famous; he sang satirical cywyddau, taking himself as subject; All this is strikingly similar to Guto’r Glyn’s tendencies’ (Lewis 1976: 82), Lewis (1976: 82) suggests that he was ‘a frequent visitor of Strata Marcella before going there to die at the end of January 1440, and that his example as a poet and soldier and perhaps his instructions in poetic craft influenced Guto’r Glyn’s career more than anything’. It is clear from his elegy that Guto thought very highly of Llywelyn as a poet and that he considered him an authority on his craft (see 39–40, 47–8, 51–2 especially), and one of his early poems contains unmistakable echoes of Llywelyn’s poem to the tongue: see poem 7, especially lines 13–24, and GSCyf poem 12 passim. In the case of 7.16 Cleddau cerdd celwyddawg coch exactly the same line occurs in GSCyf 12.62. Further, see Salisbury 2007: 151. Note also that B.O. Huws (2007: 122) refers to Llywelyn as ‘Guto’s old bardic teacher’.

Considering how remarkable Llywelyn ab y Moel was on several accounts, it is interesting to see which of his qualities receive attention from Guto in the elegy. What is chiefly emphasized is his excellence as a poet and the loss suffered by poetry as a result of his death. Although reference is made to his proverbial valour as a soldier (5) and his support for Owain (35), namely Owain Glyndŵr, and Meredudd (37), possibly his son, his military prowess receives less attention even than his feats as a lover. But in this respect Guto was no different from other poets of the period, Llywelyn ab y Moel himself included (see Llywelyn ab y Moel). For many it was a period of readjustment to the new situation in Wales and bidding farewell to some of the deepest aspirations of the past.

Date
The poem was no doubt sung shortly after Llywelyn’s death in February 1440 at Easter (see 70n).

The manuscripts
The poem has been preserved, mostly complete, in 22 manuscripts copied between the second half of the sixteenth century and the nineteenth century. The variations are not great or numerous, and the texts can no doubt be traced to a common written exemplar. At the same time, however, there appears to have been much cross-influence so that the full relationship of the texts is not easily defined. The manuscripts all have links with north and mid Wales, with none of south Walian origin. The texts divide into three main groups, with five other types which are not sufficiently similar to be closely linked to any one of them. This is particularly true of Brog I.2 and is perhaps due to an element of oral transmission. The most important texts are those prior to 1600 and of these LlGC 17114B, LlGC 8497B, Ba (M) 2, Brog I.2 have been chosen as a basis for the edited text.

stema
Stemma

Previous editions
GGl poem V; Salisbury 2006: 46–5, 176–88.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 70 lines.
Cynghanedd: croes 37% (26 lines), traws 27% (19 lines), sain 27% (19 lines), llusg 9% (6 lines).

1 Ystrad Marchell  Strata Marcella, the Cistercian monastery near Welshpool, Montgomeryshire; further, see NCLW 694.

2 a’u cell  Probably an allusion to the monks’ cells.

3 gan hannerch  The notion of a lover frequently greeting the woman of his fancy was part of the diction of love poetry; cf. 10 Llyfr annerch; GC 6.1 Wythgant annerch, ddawnserch ddyn ‘Eight hundred greetings, from a generous man’. On the h in hannerch, the nasalizing effect of losing the -t in cant, see TC 137.

4 saith gelfyddyd y serch  Saith gelfyddyd is a metaphorical allusion to Llywelyn ab y Moel as a skilled love poet and/or lover. On the use of saith ‘seven’ to denote perfection or fullness, see GSCyf 16.1n. There is probably also play on the term y saith gelfyddyd ‘the seven arts’ (namely grammar, rhetoric, logic, arithmetic, music, geometry and astronomy, the subjects of the medieval Trivium and Quadrivium) since the prestige of those subjects would correspond favourably to Llywelyn’s fame as a lover.

6 ni chwardd  A topos in elegiac poetry; cf., e.g., GC 2.10 O’i orchudd neb ni chweirdd ‘nobody laughs because of his burial’.

9 nid llawen Môn  Why the reference to Anglesey? As far as is known, Llywelyn ab y Moel had no genealogical connection with the island. It may be, rather, that the sangiad anticipates the next line Llyfr annerch llawforynion, which suggests a link between the sadness of Anglesey and the loss of Llywelyn’s amatory visits to its young maidens. If so, cf. 31–2 Clywed y mae merched Môn / Cloi derw am serch clod Euron where a link is again suggested between the women of the island and love – Llywelyn’s love for Euron (see 32n) in this case.

10 llyfr annerch  See 3n.

12 eurych i gariad  Cf. GMBen 1.2 Merch lân, mi eurych ei chlod ‘a fair girl, I am the fashioner of her fame.’

17 y Main  A township in the parish of Meifod in Mechain, see 18n; Roberts 1956–8: 182; WATU 152; GSCyf 76.

18 Mechain  A cantref in northern Powys, see WATU, 154. Llywelyn had family connections there on his mother’s side and in the commote of Deuddwr on the southern boundary of Mechain, see GSCyf 77.

19 Penwyn hil  Maredudd Benwyn, Llanwnnog, apparently the grandfather of Llywelyn ab y Moel, see GSCyf 75.

19 am na bai’n hen  Llywelyn ab y Moel’s lifespan is considered to be 1395/1400 to February 1440, see IGE2 lvii–viii; GSCyf 77. He would therefore have been between 40 and 45 on his death, an age which could perhaps be considered young even by medieval standards. However, it should be remembered that the poets commonly lament the early death of their patrons in their elegies and it is difficult to know how literally such allusions should be taken; the sense could sometimes be that the patron has died before his time; see GC 99, 2.115n and cf. 72.49n.

20 Sulien  Probably Sulien ap Caradog, archdeacon of Powys in the twelfth century, who had connections with the parish of Meifod in the cantref of Mechain (see 18n), see GSCyf 76.

24 bwa gwawd  Cf. 31.61–2 Bid dy enw, bywyd hoywner, / Bwa clod, tra fo byw clêr ‘May your name endure, you who live the life of a merry lord, / bow of fame, while poets live’; 18.25–6 Prisio Morgan ap Rosier / Y bu ar glod, bwa’r glêr ‘he has evaluated Morgan ap Roger, bow of the bards, / in praise-poetry’. Bwa can sometimes be used figuratively to denote power, see GPC 350 1 (a); cf. the use of gordd in 33.

26 Arwystl  A variant of Arwystli, a cantref in northern Powys (see WATU 7–8), Llywelyn ab y Moel’s native region.

27–8  Cf. Guto’s elegy to Einion ap Gruffudd ap Rhys from Llechwedd Ystrad in Llangywer, 42.45–6 Mai na chog yma ni chair / Nac eos yn Llangywair! ‘In May neither cuckoo nor nightingale / will be found here in Llangywer!’

28 Llwyn-onn  Probably the home of Llywelyn ab y Moel in the parish of Llanwnnog; see the following note and Lloyd 1934–41: 126.

28 Llanwnnog  It is described in WATU 141 as a parish in Arwystli. However, if Llwyn-onn was in the parish of Llanwnnog, it is strange to speak of a nightingale and cuckoo not moving from a home in the parish to the parish where the home already was. One wonders therefore whether it is a church (from which the parish took its name) that is meant.

32 Euron  Llywelyn ab y Moel’s sweetheart, see GSCyf 81–2, 138. If the women of Anglesey were so conscious of Llywelyn’s death as Euron’s lover (cf. also 9n), the most natural explanation is that Euron hailed from Anglesey. On the other hand, Haycock (2003: 174) states, ‘I see no way of reaching that conclusion on the basis of Guto’r Glyn’s allusion’, but nothing further is said.

33 gordd  See 24n and cf. Guto’s use of the word bwyall with reference to the poet Llawdden in 37.47–8 Llawdden â’i fwyell eiddaw / Ni âd gwŷdd deunydd llei daw ‘Llawdden with his axe – / he doesn’t leave timber for material wherever he alights.’ In GPC 358 (b) it is explained as a figure for ‘skill and perfected poetic art’.

33 berw  In the special sense of ‘poetic inspiration’, see GPC 275 (c); Davies 2000: 112.

34 celynnen  Were there holly bushes or trees by the grave?

35 bronfraith Owain  There is good reason to believe that Llywelyn ab y Moel fought on Owain Glyndŵr’s side during the uprising, see GSCyf 78–9, 135–6. As he was also a poet, it is not surprising that he is called a thrush (bronfraith); cf. what is stated in Bromwich 1986: 77 of Dafydd ap Gwilym: ‘To him, birds were natural poets in their own right, singing in the court of the woods as he did in human courts, and indeed, praising God in the service of their song.’

37 Meredudd  There are two possibilities: i. Maredudd Fychan of Garddfaelog, a patriotic aristocrat at whose residence Llywelyn ab y Moel recited poetry; ii. Maredudd, son of Owain Glyndŵr, who led his father’s uprising till 1421 when he capitulated to the Crown. As Guto’r Glyn calls Llywelyn bronfraith Owain and awdur Meredudd almost in the same breath, maybe the latter Maredudd is the more likely; see GSCyf 80–1.

38  Cf. GRhGE 1.28 Tyfod, marmor côr a’i cudd ‘sand, the marble of a sanctuary covers him’.

40 gwên  Cf. the words of Rhys Goch Eryri in his contention with Llywelyn, GRhGE 8.19–20 Gwyddost yn falch, walch o wên, / Deall hyn o beth dien ‘You know proudly, brave fighter with a smile, / how to understand this fine matter.’

41 Iolo  Iolo Goch, one of the greatest poets of the fourteenth century and the chief standard of excellence for successive poets.

42 Gruffudd  Gruffudd Gryg.

42 Dafydd  Dafydd ap Gwilym.

42 ynn  Guto is fond of using prepositions and pronouns in the first person plural, and the most natural explanation is that, in keeping with his sociable and companionable personality, he is thinking of his audience or his fellow-poets (the clêr), or both, according to the occasion and the circumstances; cf. 63 ein tŷ ni.

44 dynion  Perhaps people, generally, who were involved in poetry are meant.

46 afalau Mair  A very rare allusion. According to Salisbury 2006: 183, it should perhaps be identified with the English Lady Apple, an ancient kind of apple tree which perhaps dated back to Roman times.

48  This line is a description of Llywelyn’s excellence as a poet. On the figurative use of Pab, see GPC 2662; cf. 31.17–18 Pennaeth wyd – pwy ni’th edwyn? – / Pab du yn euro pob dyn ‘You are a chieftain – who does not recognize you? – / a black-haired pope giving gold to every man.’ Llyfr is often used figuratively of someone who is authoritative, see GPC 2256 (b).

50  The import is that there is no other poet now whose poetry deserves to be honoured as Llywelyn’s poems deserved to be.

50 gwra  On the sense ‘pay tribute’, see GPC 1695 (2); contrast the meanings discussed in GGl 321.

51 priod  The sense ‘true owner’, or simply ‘owner’, is considered most likely here, cf. GPC 2894 s.v. priod as a noun (d) where this example is included; GCBM i, 3.211–12, Prydyd 6yf rac Prydein dragon, / Pria6t kerd, cadeir prydydyon ‘I am a bard before the prince of Britain, / owner of the art, head of bards.’ It is also possible, as Salisbury (2006: 98–9) argues, that there is an application here to poetry of the poets’ notion of the poet as the spouse of his patron, but that appears less likely; on this idea, see Mac Cana 1988: 79–85; Breeze 1997: 272–5; Owen 1996: 92–102; Huws 2001: 19–20.

51 hy  Boldness was one of the characteristics of Llywelyn ab y Moel’s personality and poetry, see GSCyf 16.1–2n, 17.1n.

53–8  Here Guto turns to address Father Griffri in order to thank him for administering the sacrament of extreme unction to Llywelyn ab y Moel. It is natural to suppose that Griffri was present when Guto sang the elegy, and the conspicuous attention given to him here suggests that he was the patron of the poem and the head of the abbey. On the use of tad with reference to an abbot, cf. 7.1–2 Af â mawl a fo melys / O’r tud yr wyf i’r Tad Rys ‘I will take praise which will be sweet / from the region where I am to Father Rhys’ (i.e., Abbot Rhys). In Williams 1970–2: 190 only one abbot of Strata Marcella is named in the first half of the fifteenth century, under the year 1406.

54–6  A reference to the apocryphal tale ‘Ystoria Adda’ (‘The Story of Adam’). When Adam was about to die, he sent his third son, Seth, to an angel in paradise to fetch the olew trugared ‘oil of mercy’ which God had left for him on his expulsion from paradise. The angel gave him tri gronyn o geudawt aval ‘three seeds from the core of an apple’, telling him dot titheu y tri gronyn hynn o dan wreidon y davawt ef, ac onadunt y kyuodant teir gwialen ‘place the three seeds under the roots of his tongue, and from them there will arise three rods’, see Williams and Jones 1876–92: ii, 244–5. What Seth did for his father is compared to the oil which Griffri gave to Llywelyn ab y Moel, see 58n.

58 ail olew  By olew is meant the sacrament of extreme unction administered in the Church of Rome to the sick when in danger of dying. It is called ail because Guto is thinking of gwasaneth Seth (54) as the first example of the ritual.

60 Adda Fras  A prophetic poet who, according to the poets, was buried in Maenan abbey; see 110.63n.

63 ein tŷ ni  Cf. 42n. If the interpretation there is correct, what Guto means here is ‘the (religious) house where we are all now gathered’. According to Roberts 1947: 38, the poets used the words fy nghartref / fy nhref ‘my home’ not for their personal residence where they lived with their wives, but rather for the home of the patron who welcomed them on the occasion, and she also includes examples with the plural ein ‘our’, as in ein tref ‘our home / town’ or ein gwlad ‘our country’, ibid. 38–9. Lewis (1976: 82) takes these words as a sign of a special relationship between Guto’r Glyn and Llywelyn ab y Moel, i.e., as a reference to these two only; but although there is likely to have been a special relationship between them (see above), in view of Guto’s use of other similar phrases in his work the words ein tŷ ni do not give sufficient support to Lewis’s interpretation.

70 yr ŵyl  One of the three feasts (namely Christmas, Easter and Whitsun) when the poets were invited by the aristocracy to their halls. According to Ifor Williams, IGE2 lviii, Easter is meant here.

Bibliography
Bowen, D.J. (1995), ‘Guto’r Glyn a Glyn-y-groes’, YB XX: 149–82
Breeze, A. (1997), ‘Poet and Patron in The Praise of Tenby’, SC xxxi: 272–5
Bromwich, R. (1986), Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym (Cardiff)
Davies, J.W. (2000), ‘ “Hybu’r Galon rhwng yr Esgyrn Crin”: Cywydd “Cysur Henaint” Guto’r Glyn’, Dwned, 6: 95–127
Haycock, M. (2003), ‘Cadair Ceridwen’, I. Daniel, M. Haycock, D. Johnston a J. Rowland (goln.), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol (Caerdydd), 148–75
Huws, B.O. (2001), ‘Y Bardd a’i Noddwr yn yr Oesoedd Canol Diweddar: Guto’r Glyn a Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch’, G.H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XVI (Llandysul), 1–32
Huws, B.O. (2007), ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr’, Dwned, 13: 98–137
Lewis, S. (1976), ‘Gyrfa Filwrol Guto’r Glyn’, YB IX: 80–99
Lloyd, J.E. (1939–41), ‘Gwaith Guto’r Glyn’, B x: 126–7
Mac Cana, P. (1988), ‘The Poet as Spouse of his Patron’, Ériu, xxxix: 79–85
Owen, M.E. (1996), ‘Noddwyr a Beirdd’, M.E. Owen a B.F. Roberts (goln.), Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban (Caerdydd ac Aberystwyth), 92–102
Roberts, E. (1956–8), ‘Cywydd Marwnad Llywelyn ab y Moel’, B xvii: 182–3
Roberts, T. (1947), ‘Guto’r Glyn’, Y Llenor, xxvi: 34–40
Salisbury, E. (2006), ‘Cerddi Cynnar Guto’r Glyn’ (M.Phil Cymru [Aberystwyth])
Salisbury, E. (2007), ‘Tair Cerdd Dafod’, Dwned, 13: 139–68
Williams, G. (1976), The Welsh Church from Conquest to Reformation (second ed., Cardiff)
Williams, D.H. (1970–2), ‘Fasti Cistercienses Cambrenses’, B xxiv: 181–229
Williams, J.E.C. (1997), ‘Guto’r Glyn’, A.O.H. Jarman and Gwilym Rees Hughes (eds.), A Guide to Welsh Literature ii: 1282–c.1550, revised by Dafydd Johnston (second ed., Cardiff), 197–221
Williams, R. and Jones, G.H. (1876–92) (eds.), Selections from the Hengwrt MSS (2 vols., London)

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Llywelyn ab y Moel, 1395/1400–m. 1440

Llywelyn ab y Moel, fl. c.1395/1400–m. 1440

Top

Canodd Guto gywydd marwnad i Lywelyn ab y Moel (cerdd 82), neu Lywelyn ab y Moel o’r Pantri, a rhoi iddo ei enw llawn. Mae’n bosibl mai ef oedd athro barddol Guto. Nid oes ar gadw o’i waith ond deg o gerddi y gellir yn hyderus eu cyfrif yn rhai dilys, sef naw cywydd a chyfres o dri englyn. Yr unig noddwr y gellir ei gysylltu’n agos ag ef yw Syr Wiliam ap Tomas o Raglan. Roedd ei fab, Owain ap Llywelyn, yntau’n fardd (gw. GOLlM).

Achres
Seiliwyd yr achres isod ar WG1 ‘Bod Hen’ 1, 2, ‘Moel y Pantri’; GSCyf 75–6; Bartrum 1963–4: 108. Dangosir mewn print trwm y rheini a enwir yn y farwnad a ganodd Guto i Lywelyn.

lineage
Achres Llywelyn ab y Moel

Mewn un llawysgrif yn unig, sef Wy 143–4, 876–8, y ceir yr wybodaeth am daid Llywelyn ar ochr ei dad (nid enwir Moel y Pantri fel mab i Faredudd Benwyn yn achresi Bartrum). At hynny, yn y llawysgrif honno enwir mab arall i Lywelyn o’r enw Guto Moel, ond mae’n ddigon posibl mai ei frawd oedd hwnnw. Ar deulu ei fab, Owain ap Llywelyn, y diogelwyd cyfran o’i waith fel bardd, gw. WG2 ‘Moel y Pantri’ A.

Ei yrfa
Roedd Llywelyn yn fardd, herwr a charwr hynod ei yrfa. Y tebyg yw iddo gael ei fagu yn ardal Llanwnnog yn Arwystli, ac roedd ganddo gysylltiadau cryf hefyd, ar ochr ei fam, â phlwyf Meifod yng nghwmwd Mechain. Bu’n ymladd ar ochr Owain Glyndŵr yn ystod y gwrthryfel ac mae amryw o’i gerddi yn adlewyrchu mewn ffordd gyffrous a chofiadwy ei flynyddoedd fel herwr. Roedd ganddo hefyd gariad enwog o’r enw Euron. Wedi methiant y gwrthryfel, newidiodd ei liw gwleidyddol, fel llawer Cymro arall, a cheir ef yn canu i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan, gŵr na fuasai’n bleidiol i Owain. Bu farw ym mis Chwefror 1440 a’i gladdu ym mynachlog Sistersaidd Ystrad Marchell. Ar ei fywyd a’i waith, gw. GSCyf.

Llyfryddiaeth
Bartrum, P.C. (1963–4), ‘Pedigrees of the Welsh Tribal Patriarchs’, Cylchg LlGC xiii: 93–146


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)